Főoldal » Hírek » Stopposokként szállította a vietnámi migránsokat - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 44 éves viet­ná­mi fér­fi­val szem­ben, aki egy ember­csem­pész háló­zat tag­ja­ként, illet­ve annak meg­bí­zá­sá­ból, Viet­nám­ból érke­ző ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tott Buda­pest­ről Nyugat-Európába. Ennek során kiok­tat­ta az uta­sa­it, hogy egy eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés során stop­po­sok­nak kell kiad­ni­uk magukat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy ember­csem­pé­szet­tel fog­lal­ko­zó bűn­el­kö­ve­tői cso­port meg­bí­zá­sá­ból, érvé­nyes, határ­át­lé­pés­re jogo­sí­tó úti okmánnyal, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lye­ket szál­lí­tott Buda­pest­ről Nyugat-Európába – első­sor­ban Német­or­szág­ba és Belgiumba.

A háló­zat tag­jai a csem­pé­szett viet­ná­mi állam­pol­gá­ro­kat más, rájuk hason­lí­tó viet­ná­mi sze­mé­lyek nevé­re kiál­lí­tott, illet­ve fény­ké­pé­vel ellá­tott okmá­nyok­kal lát­ták el, a tény­le­ges cél­juk azon­ban az volt, hogy őket ille­gá­li­san vala­me­lyik nyugat-európai ország­ba juttassák.

Az élet­vi­tel­sze­rű­en Len­gyel­or­szág­ban élő férfi az ember­csem­pé­szés érde­ké­ben több alka­lom­mal uta­zott Magyar­or­szág­ra. Az egyik ilyen alka­lom­mal, 2021. augusz­tus 23-án Buda­pes­ten, leg­alább kettő viet­ná­mi állam­pol­gárt vett fel a gép­ko­csi­já­ba, azzal a cél­lal, hogy őket fejen­ként 1000-2500 euró össze­gért Német­or­szág­ba szál­lít­sa. A vád­lott az autó­ban kiok­tat­ta őket, hogy visel­ked­je­nek nyu­god­tan, és ha útköz­ben eset­leg ellen­őr­zés alá von­ják őket, mond­ják azt, hogy őt nem isme­rik, stop­pol­tak, így vélet­len­sze­rű­en kerül­tek a gép­ko­csi­já­ba. Útjuk során a cseh rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták őket, és az ille­gá­lis uta­sok ügyé­ben eljá­rást indí­tot­tak, a Len­gyel­or­szág­ban élő és len­gyel tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lot­tat azon­ban elengedték. 

A férfi ezt köve­tő­en, 2021. októ­ber 13-án újabb négy, viet­ná­mi sze­mélyt vett fel Buda­pes­ten, majd őket is kiok­tat­ta arról, mit kell mon­da­ni­uk, ha eset­leg meg­ál­lít­ják őket a rend­őrök. A vád­lott gép­ko­csi­ját az M1-es autó­pá­lya Auszt­ria felé veze­tő sza­ka­szán, Nagy­szent­já­nos köze­lé­ben ellen­őr­zés alá von­ták, amely­nek során a jár­mű­ben több, mások nevé­re kiál­lí­tott úti okmányt is talál­tak, majd ezt köve­tő­en a sofőrt és uta­sa­it is előállították.

Az ügy kap­csán, az Euro­just támo­ga­tá­sá­val, a viet­ná­mi állam­pol­gá­rok csem­pé­szé­sé­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott bűn­szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­nek fel­de­rí­té­se érde­ké­ben, vala­mint a pár­hu­za­mos nyo­mo­zá­sok koor­di­ná­lá­sá­ra, Magyar­or­szág, Bel­gi­um, Cseh­or­szág, Len­gyel­or­szág, majd később Német­or­szág rész­vé­te­lé­vel közös nyo­mo­zó cso­port (JIT) ala­kult. A közös nyo­mo­zó cso­port­ban Magyar­or­szá­got a Fővá­ro­si Főügyész­ség képviselte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 44 éves viet­ná­mi fér­fit anya­gi haszon­szer­zés érde­ké­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.