Főoldal » Archív » Súlyos balesetet okozott egy rendőrök elől menekülő 16 éves fiú Budapesten – vádemelés - FOTÓVAL

A fia­tal­ko­rú egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során lég­fegy­ver­rel fenye­ge­tett meg egy másik sofőrt, majd később a rend­őrök elől mene­kül­ve, a XVII. kerü­let­ben súlyos köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint az akkor 16 éves fiú, 2017. júni­us 29-én, dél körül, gép­ko­csi­val, veze­tői enge­dély nél­kül, a X. kerü­let, Kozma utcá­ban köz­le­ke­dett, amely­nek során köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus­ba került egy másik sofőr­rel. A vád­lott a másik férfi autó­ját meg­előz­te, miköz­ben elő­ször a kezé­vel muto­ga­tott a sofőr felé, majd magá­hoz vette az autó­ban tar­tott lég­fegy­ve­rét, a kezé­ben a fegy­ver­rel kinyúlt az abla­kon, és azt az akkor már távo­lo­dó sér­tett meg­fé­lem­lí­té­se érde­ké­ben, csö­vé­vel fel­fe­lé, az ég felé emel­te. A sér­tett a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, és tele­fo­non beje­len­tést tett a segély­hí­vó szá­mon, amely­nek nyo­mán a rend­őr­jár­őrök azon­nal a hely­szín­re siettek.

A rend­őrök a fia­tal­ko­rút a XVII. kerü­let, Pesti úton követ­ni kezd­ték, és meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­nál­va meg­ál­lí­tot­ták. A vád­lott fél­re­hú­zó­dott, ami­kor azon­ban a járőr kiszállt a rend­őr­au­tó­ból és elin­dult felé, hir­te­len gázt adott, és nagy sebes­ség­gel elhajtott.

Az egyen­ru­há­sok ekkor üldö­ző­be vet­ték a fia­tal­ko­rút, aki végig nagy sebes­ség­gel, a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat több ízben meg­sért­ve, a piros lám­pá­kat is figyel­men kívül hagy­va mene­kült. A vád­lott a XVII. kerü­let­ben, a Pesti út és Bakan­csos utca keresz­te­ző­dé­sé­nél szin­tén áthaj­tott a piros lám­pán, ami­kor neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san hala­dó gépkocsinak.

A nagy erejű ütkö­zés­ben mind­két gép­jár­mű össze­tört, a bal­eset­ben a vét­len sofőr súlyo­san meg­sé­rült, egyéb sérü­lé­sek mel­lett több csi­go­lyá­ja is eltö­rött. A fia­tal­ko­rú vád­lott könnyeb­ben sérült.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge zak­la­tás, vala­mint súlyos testi sér­tést okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az eljá­rás a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon folytatódik.