Főoldal » Hírek » Súlyos bűncselekmények miatt emeltek vádat egy gyulai férfi ellen - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség rab­lás, önbí­rás­ko­dás és testi sér­tés miatt emelt vádat egy 25 éves gyu­lai férfi ellen, aki erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­i­vel tar­tot­ta ret­te­gés­ben a haj­lék­ta­lan­szál­ló lakóit.

Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már bün­te­tett férfi haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, azon­ban erő­sza­kos, agresszív maga­tar­tá­sa miatt a haj­lék­ta­lan­szál­ló­ra nem fogad­ták be. Ennek elle­né­re a férfi sűrűn meg­for­dult a szál­ló kör­nyé­kén, az ott tar­tóz­ko­dók­kal isme­rő­si viszony­ban állt.

A vád sze­rint a férfi 2020 augusz­tu­sá­nak végén a szál­ló egyik bevá­sár­lás­ból érke­ző 73 éves lakó­ját azzal fenye­get­te meg, hogy adjon neki 500 forin­tot, vagy leszúr­ja. Ennek során a sér­tett hasá­hoz egy 6 cm pen­gé­jű kést nyo­mott. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett azt ígér­te, hogy még aznap átad­ja a pénzt, ezért a vád­lott az útjá­ra enged­te, a pénz­át­adás­ra erre a későb­bi­ek­ben nem került sor.

A vád­lott 2020. novem­ber 27-én meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel kerti munka elvég­zé­sé­ben, és a laká­sá­ra ment. Itt azon­ban a férfi leütöt­te a sér­tet­tet, tőle a nyug­dí­ját köve­tel­te, majd ruhá­za­tát átku­tat­va elvett tőle 125.000 forin­tot. A pénz­ből 52.000 forin­tot a vád­lott aznap a barát­nő­jé­re bízott, míg a töb­bit elköl­töt­te. A dél­utá­ni órák­ban a férfi fel­ke­res­te a barát­nő­jét, hogy vissza­kér­je a pénzt, aki azon­ban nem volt haj­lan­dó azt vissza­ad­ni. Ekkor a férfi a nőt bán­tal­maz­ta, ami­nek hatá­sá­ra a rábí­zott pénzt visszaadta.

A sér­tett bán­tal­ma­zá­sát látva segít­ség­re sie­tett a haj­lék­ta­lan­szál­ló egyik lakó­ja, akit ezért a ter­helt ököl­lel arcon ütött, majd heves szi­dal­ma­zá­sok köze­pet­te, válo­ga­tás nél­kül kezd­te el bán­tal­maz­ni a szál­ló előtt vára­ko­zó továb­bi hat sze­mélyt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben öten könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Más­nap, 2020. novem­ber 28-án a vád­lott elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en ismét a haj­lék­ta­lan­szál­ló egyik lakó­já­ra támadt, és őt, vala­mint a neki segít­sé­get nyúj­tó nőt huza­mo­sabb ideig, kitar­tó­an, test­szer­te bán­tal­maz­ta, ütle­gel­te és rug­dos­ta. Mind­két sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a súlyos sérü­lé­sek bekö­vet­ke­zé­sé­nek a reá­lis lehe­tő­sé­ge is fennállt.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő és letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit két­rend­be­li rab­lás­sal, önbí­rás­ko­dás­sal, három rend­be­li minő­sí­tett könnyű testi sér­tés­sel és súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás nél­kü­li fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, vagyon­el­kob­zás­ra és a bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re tör­té­nő köte­le­zés­re tett indítványt.

A haj­lék­ta­lan­szál­ló előt­ti bán­tal­ma­zás­ról az ügyész­ség által koráb­ban kiadott vide­ó­fel­vé­tel Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek YouTube-csatornáján, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: