Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a pécsi késelő ügyében

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a pécsi fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2015. júni­u­sá­ban két embert kés­sel élet­ve­szé­lye­sen megsebesített. 

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 17 éves egy­ko­ri ököl­ví­vó tár­sa­i­val Pécs bel­vá­ro­sá­ban szó­ra­ko­zott, ita­lo­zott, majd egy ismert szó­ra­ko­zó­hely előtt egy arra sétá­ló sze­mélyt egy föld­ről fel­ra­ga­dott bot­tal meg­ütött. Egy szem­ta­nú a tár­sa­ság­hoz lépve szá­mon kérte a bán­tal­ma­zást. Rövid szó­vál­tást köve­tő­en a vád­lott négy tár­sá­val ököl­lel ütle­gel­ni, majd rug­dos­ni kezd­te a köz­ben föld­re kerü­lő fér­fit, és rátá­madt a segít­sé­gé­re siető másik járó­ke­lő­re is. A vere­ke­dés során a koráb­ban botot raga­dó fia­tal a zse­bé­ből egy kést rán­tott elő, és a föl­dön fekvő sér­tet­tet 4 alka­lom­mal hátba, a segít­sé­gé­re siető fér­fit pedig hasba szúrta.

A sér­tet­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló, köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ved­tek, ami egyi­kük­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal is járt.

Az első­fo­kú bíró­ság a kése­lő bűnös­sé­gét – a vád­dal egye­ző­en – több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 7 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Tár­sa­i­ra cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és testi sér­tés miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az ügyész a két embert súlyo­san meg­se­be­sí­tő vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­la mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülé­sén fenntartott.

Mivel az íté­lő­táb­la az ügy­ben szak­ér­tő meg­hall­ga­tá­sát tart­ja szük­sé­ges­nek, a másod­fo­kú eljá­rás tár­gya­lás tar­tá­sá­val folytatódik.