Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a hajléktalanokat brutálisan bántalmazó férfira - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egy nőnek és egy fér­fi­nak élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozó vád­lott bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az íté­let sze­rint a férfi a sér­tet­tek­kel egy elha­nya­golt ajkai pin­ce­épü­let­ben lakott, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. A vád­lott koráb­ban is több­ször bán­tal­maz­ta lakó­tár­sa­it. 2020 ápri­li­sá­ban is rájuk támadt, mivel a közö­sen vásá­rolt bort meg­it­ták. A fér­fit egy balta élé­vel két­szer fejbe vágta, ami több­szö­rös koponyacsont-törést ered­mé­nye­zett. Ezután ütöt­te, rúgta, ezzel soro­za­tos bor­da­tö­rést is oko­zott. A nőt is ütle­gel­te, meg­rug­dos­ta, nagy erő­vel a fejé­re taposott.

Egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a nő és a férfi éle­tét az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. Az ember­ölés két­sze­re­sen is súlyo­sab­ban minő­sül, az élet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, ezért a vád­lott szi­go­rúbb fele­lős­ség­re voná­sa szükséges.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.