Főoldal » Hírek » Súlyosan bántalmazta női hozzátartozóit egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. A férfi Mező­kö­ves­den meg­ron­gál­ta egy lakó­ház kerí­té­sét, vala­mint rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, 8 napon belü­li, ille­tő­leg 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va. A fele­sé­ge nagy­any­ját is meg­ütöt­te, aki orr és arc­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. már­ci­us első nap­ja­i­ban, a dél­utá­ni órák­ban, itta­san szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett Mező­kö­ves­den a lakó­há­za előtt tar­tóz­ko­dó fér­fi­val, mely­nek során több rúgás­sal a kerí­tés kapu­ját meg­ron­gál­va 3.000 forint kárt okozott.

A férfi 2021. feb­ru­ár - május között heten­te bán­tal­maz­ta fele­sé­gét mező­kö­ves­di bér­le­mé­nyük­ben, mint­egy 8-10 alka­lom­mal, ököl­lel fején, vala­mint test szer­te ütle­gel­te, foj­to­gat­ta. A nő a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. Utol­só alka­lom­mal a vád­lott szin­tén erő­sen ittas álla­pot­ban, a dél­utá­ni órák­ban a fele­sé­gét lakó­he­lyü­kön ököl­lel fején, mell­ka­sán és hátán ütöt­te meg, azt kia­bál­ta neki, hogy eltö­ri a kezét és meg­csa­var­ta a bal kar­ját. A nő 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sing­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

A férfi pár nap­pal később szin­tén a lakó­he­lyén a késő dél­előt­ti órák­ban ittas­sá­gá­nál fogva össze­ve­szett a fele­sé­ge nagy­any­já­val, aki­nek az egyik kije­len­té­sén fel­há­bo­ro­dott. A 85 éves asszonyt tenyér­rel orron, ille­tő­leg arcon ütöt­te. Az idős­ko­rú sér­tett az ütés­től a föld­re esett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Később egy törül­kö­zőt az arca elé tart­va a háza elé kiment, ami­kor a sérü­lé­sét a szom­széd­ban lakó nő meg­lát­ta, és egy másik szom­széd­já­tól, egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr­től kért segít­sé­get, így kihív­ták a mentőket.

A sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló nyílt orr­csont­tö­rést és arc­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.