Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbez az ügyészség a baltával rendőrökre támadó férfi ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bal­tá­val rend­őrök­re táma­dó férfi ügyé­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság íté­le­te ellen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ittas férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban, egy Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lé­sen az intéz­ke­dő rend­őrö­ket szi­dal­maz­ta, majd egy 120 cen­ti­mé­ter nyél­hosszú­sá­gú bal­tá­val több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te őket. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra, az elkö­ve­tő azon­ban ezt figyel­men kívül hagy­va köze­le­dett felé­jük, és 3-4 len­dí­tő moz­du­la­tot tett a bal­tá­val, miköz­ben tovább fenye­get­te őket. A rend­őrök a vád­lott erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­re tekin­tet­tel fegy­ver­hasz­ná­la­tot helyez­tek kilá­tás­ba, amire vála­szul a férfi a bal­tát fenye­ge­tő­en a feje fölé emel­te és nagy erő­vel hátra len­dí­tet­te, amely maga­tar­tá­sá­val csak akkor hagyott fel, ami­kor a rend­őrök elő­vet­ték szol­gá­la­ti fegyverüket.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügy­ben a bíró­ság a teg­na­pi tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat, és 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint, az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több­ször bün­te­tett 25 éves férfi ese­té­ben a kisza­bott bün­te­tés nem bír ele­gen­dő vissza­tar­tó erő­vel és nincs arány­ban a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­val, ezért az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta. A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző vég­zés és az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-24-eves-tobbszorosen-buntetett-ferfi-aki-baltaval-tamadt-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotoval/.