Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a 24 éves, többszörösen büntetett férfi, aki baltával támadt a rendőrökre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A bíró­ság egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2021. feb­ru­ár 27-én, egy Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lé­sen az ittas férfi egy utcán zajló vere­ke­dés miatt kiér­ke­ző rend­őrö­ket szi­dal­maz­ta, majd egy bal­tát vett magá­hoz és azzal több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te őket.

A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra, az elkö­ve­tő azon­ban ennek elle­né­re köze­led­ve felé­jük 3-4 len­dí­tő moz­du­la­tot tett a bal­tá­val, miköz­ben tovább fenye­get­te őket.

A rend­őrök ezt tapasz­tal­va fegy­ver­hasz­ná­la­tot helyez­tek kilá­tás­ba, de a férfi a figyel­mez­te­tést figyel­men kívül hagy­va a bal­tát nagy erő­vel hátra len­dí­tet­te, ame­lyet csak azt köve­tő­en enge­dett le, hogy a rend­őrök elő­vet­ték lőfegy­ve­rü­ket, és azt irá­nyá­ba tartották.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te – figye­lem­mel az álta­la koráb­ban elkö­ve­tett sza­bály­sér­té­sek­re és erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek­re, vala­mint a cse­lek­mény jel­le­gé­re – csak sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biztosítható.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

Az elkö­ve­té­si esz­köz­ről fotó készült a szemlén.