Főoldal » Hírek » Szájmaszkokkal csaltak - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Három férfi csa­lás­sal jutott jelen­tős összeg­hez: száj­masz­ko­kat kínál­tak eladás­ra, majd a sér­tett és köz­ve­tí­tő­je által meg­ren­delt 200 ezer darab maszk helyett csak 72 ezer darab masz­kot adtak át, a többi dobozt pap­lan­nal töm­ték ki. A csa­lás­sal 15 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint a 28, 42 és 31 éves vád­lot­tak közül a 28 éves férfi 2020. ápri­lis 26-án, az egyik közös­sé­gi por­tá­lon egész­ség­ügyi száj­masz­ko­kat kínált eladás­ra. Egy magyar férfi köz­ve­tí­tő­ként eljár­va, a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sér­tett­nek száj­masz­kot akart vásá­rol­ni, ezért fel­vet­te a kap­cso­la­tot a 28 éves vád­lot­tal. Az egyez­te­té­sek során meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a magyar férfi 200 ezer darab száj­masz­kot ren­del 117,- forint darab­áron, ame­lyet ő 125,- forint/darab áron érté­ke­sít a kül­föl­di sértettnek.

A 31 éves férfi 2020. ápri­lis 27-én, egy bérelt gép­ko­csi­val a dobo­zo­kat egy XIII. kerü­le­ti épü­let­hez szál­lí­tot­ta, ahol még aznap lebo­nyo­lí­tot­ták az eladást. A száj­masz­kok egy fur­gon­ban vol­tak, de nem a ren­delt mennyi­ség­ben, hiszen a dobo­zok­ban 72 ezer száj­maszk volt, míg 128 ezer darab száj­maszk helyett a dobo­zok pap­lan­nal vol­tak kitöm­ve. Az elkö­ve­tők lebe­szél­ték a vevő­ket az átte­kin­tés­ről, helyet­te az egyik férfi 2-3 dobozt meg­mu­ta­tott azt állít­va, hogy mind­egyik­ben száj­masz­kok vannak.

A sér­tett 25 mil­lió forin­tot adott át a köz­ve­tí­tő­jé­nek, aki 1,6 mil­lió forint juta­lé­kot meg­tart­va 23,4 mil­lió forin­tot fize­tett a fér­fi­ak­nak. A sér­tett és a magyar segí­tő­je csak a dobo­zok kinyi­tá­sát köve­tő­en fedez­ték fel a csa­lást. A 72 ezer darab száj­maszk 8,5 mil­lió forin­tot ér.

A vád­lot­tak ezután elér­he­tet­len­né vál­tak. A csa­lók meg­té­vesz­tet­ték a sér­tet­tet és köz­ve­tí­tő­jét a száj­masz­kok mennyi­sé­ge tekin­te­té­ben, ezál­tal mint­egy 15 mil­lió forint­tal gaz­da­god­tak, amit egy­más közt szétosztottak.

A kárt a köz­ve­tí­tő­ként eljá­ró férfi a sér­tett­nek utó­lag megtérítette.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három fér­fit jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel hoz­zon érde­mi dön­tést, mind­hár­muk­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. A kerü­le­ti ügyész­ség emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indo­kolt­nak tart­ja, ezért erre is indít­ványt tett.