Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Szállásadóira akarta gyújtani a házat – jogerősen elítélték- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét annak a bara­nyai vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2019. szil­vesz­te­rén az őt befo­ga­dó házas­pár­ra kíván­ta gyúj­ta­ni házukat.

A bara­nyai tele­pü­lé­sen élő fér­fi­nek moz­gás­kor­lá­to­zott falu­be­li isme­rő­se fel­aján­lot­ta, hogy lak­ha­tá­sért és ellá­tá­sért cse­ré­be segít­sen neki és fele­sé­gé­nek a ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­ben. Vád­lott a fel­aján­lást elfo­gad­va 2018. feb­ru­ár­já­ban a sér­tet­ti ingat­lan­ba köl­tö­zött. A vád­lott és a sér­tet­tek között több­ször ala­kult ki konf­lik­tus, amely­nek okán a vád­lott több alka­lom­mal elköl­tö­zött, de a sér­tet­tek min­den eset­ben utóbb visszafogadták.

A vád­lott 2019. szil­vesz­ter esté­jén ittas álla­pot­ba került, majd a késő esti órák­ban a sér­tet­tek­kel össze­ve­szett, és közöl­te velük, hogy rájuk gyújt­ja a házat. Ezt köve­tő­en egy kan­ná­ból a ház kony­há­já­ban, a műkö­dő fatü­ze­lé­sű kály­ha köze­lé­ben ben­zint locsolt szét, ame­lyet végül nem tudott meg­gyúj­ta­ni. A ház egyik szo­bá­já­ba eköz­ben bezár­kó­zó sér­tet­te­ket folya­ma­to­san fenye­get­te, majd elhagy­ta az ingatlant.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év 2 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt, a véde­lem fel­men­té­sért fel­leb­be­zett. A másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.