Főoldal » Hírek » Szándékosan elsodort az autójával egy rendőrt a menekülő drogdíler - korábbi videókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 novem­be­ré­ben, mene­kü­lés köz­ben elso­dort egy jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrt, egy mási­kat pedig kis híján elgá­zolt. Elfo­gá­sa­kor az autó­já­ban 6 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak a nyomozók.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2020. év máso­dik felé­től kezd­ve, kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten, viszont­el­adó volt, szerb díler­től sze­rez­te be a drogot.

A férfi 2020. novem­ber 18-án nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szert vett át a szerb fér­fi­tól, amit a gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba tett és a jár­mű­vel Velen­cé­re ment. A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság hiva­tá­sos állo­má­nyú tag­jai egy dohány­bolt par­ko­ló­já­ban csap­tak le rá, ennek során szol­gá­la­ti jár­mű­vek­kel elöl­ről és hátul­ról is elzár­ták a mene­kü­lé­si útvo­na­lát. A gép­ko­csi­ból kiszál­ló két rend­őr fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy száll­jon ki, majd az egyi­kük a veze­tő olda­li ajtó­hoz lépett. A vád­lott ekkor az ajtó­kat köz­pon­ti zár­ral lezár­ta, majd a rend­őri fel­szó­lí­tás elle­né­re nagy sebes­ség­gel elin­dult, amely­nek során elso­dor­ta az autó mel­lett álló őrna­gyot, aki sze­ren­csé­re nem sérült meg. Kol­lé­gá­ja ekkor a férfi autó­ja előtt állt, és mivel az nagy sebes­ség­gel felé köze­le­dett, el kel­lett ugra­nia, köz­ben cél­zott lövést még le tudott adni a mene­kü­lő gép­ko­csi kerekére.

A nyo­mo­zók ezt köve­tő­en több gép­ko­csi­val üldöz­ték a vád­lot­tat, aki­nek nem sok­kal később for­gal­mi aka­dály miatt meg kel­lett áll­nia, a rend­őri intéz­ke­dés­nek azon­ban még ekkor sem vetet­te alá magát. A gép­ko­csi­ja ele­jé­vel hátul­ról neki­haj­tott az egyik jár­mű­nek, amely­nek egyik nyi­tott ajta­ján éppen szállt ki az egyik intéz­ke­dő rend­őr. A nyo­mo­zók a mene­kü­lő dílert végül Lovas­be­rény köze­lé­ben fog­ták el. A vád­lott gép­ko­csi­já­ból mint­egy 6 kilo­gramm mari­hu­á­nát fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­höz kap­cso­ló­dó kábítószer-kereskedelem miat­ti ügy­ben koráb­ban már vádat emelt, az erről kiadott köz­le­mény az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://ugyeszseg.hu/rendorok-elol-menekult-a-drogdiler-rendorsegi-videoval-es-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és az ahhoz tar­to­zó videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elsodort-autojaval-egy-rendort-a-menekulo

Társa, a szerb férfi elfo­gá­sá­ról kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény pedig itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgongyolitik