Főoldal » Hírek » Szándékosan elütötte élettársát az ittas nő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tő közös ita­lo­zás után össze­ve­szett élet­tár­sá­val, elvit­te annak autó­ját és ami­kor a férfi az utcán meg akar­ta állí­ta­ni, őt szán­dé­ko­san elütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a sér­tett fér­fi­val, azon­ban ita­lo­zó élet­mód­juk miatt gya­ko­ri­ak vol­tak a konf­lik­tu­sok. 2022. júli­us máso­dik felé­ben, dél­után, mis­kol­ci laká­suk­ban mind­ket­ten alko­holt fogyasz­tot­tak, fél­té­keny­ség miatt szó­vál­tás­ba kerül­tek, mire a vád­lott az esti órák­ban távo­zott a lakás­ból. A nő annak elle­né­re, hogy jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt állt beült az élet­tár­sa autó­já­ba, elin­dult, majd a házuk­tól távo­labb meg­for­dult és ittas­sá­ga miatt majd­nem neki­üt­kö­zött egy kerí­tés­nek, ami miatt az ingat­lan tulaj­do­no­sa rászólt, hogy száll­jon ki az autó­ból, mert így nem vezethet.

A vád­lott nem szállt ki, hanem nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a hely­szín­ről. Ami­kor az élet­tár­sa ész­lel­te, hogy a nő elvit­te a gép­ko­csi­ját, kisza­ladt az utcá­ra és az irá­nyá­ba köz­le­ke­dő vád­lot­tat kar­ja­i­val inte­get­ve pró­bál­ta meg­ál­lí­ta­ni. A nő látta az úttest köze­pén álló élet­tár­sát, azon­ban las­sí­tás nél­kül 40-50 km/h sebes­ség­gel őt szán­dé­ko­san elütöt­te, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­ment, a köze­li útke­resz­te­ző­dés­ben bele­haj­tott egy víz­el­ve­ze­tő árok­ba, ezután gya­lo­go­san távozott.

A férfi a bal­eset követ­kez­té­ben fel­re­pült a gép­jár­mű motor­ház­te­te­jé­re, betör­te a szél­vé­dőt és az út mel­let­ti jár­dá­ra hanyatt esett. Köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa lénye­gé­ben a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vég­le­ges hatállyal köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.