Főoldal » Archív » Szarvasgomba tolvajokat buktatott le a vadkamera Hevesben - FOTÓVAL

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt öt sze­méllyel szem­ben, akik jog­ta­la­nul gyűj­töt­ték más erde­jé­ben a ritka és érté­kes szarvasgombát.

A vád­irat sze­rint három férfi és két nő 2017. júli­us 28-án reg­gel együtt indult el gép­ko­csi­val Jász-Nagykun-Szolnok megyé­be, egy otta­ni tele­pü­lés kör­nyé­ké­re szar­vas­gom­bát keres­ni, mivel egyi­kük­nek enge­dé­lye volt arra, hogy ezt a gom­ba­faj­tát azon a terü­le­ten gyűjt­hes­se. A vád­lot­tak maguk­kal vit­tek három, szar­vas­gom­ba kere­sé­sé­re kikép­zett kutyát, két lab­ra­dort és egy vizs­lát. Az erdő­rész­ről a csa­pat a begyűj­tött ter­més­sel dél körül indult vissza a lakó­he­lyé­re, ám út köz­ben egyi­kük fel­ve­tet­te, hogy néz­ze­nek szét a közel­ben lévő, Heves megyei tele­pü­lés kör­nyé­kén is, mert úgy hal­lot­ta, hogy ott is terem szarvasgomba.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak meg­áll­tak az egyi­kük által java­solt, Heves megyei erdő­te­rü­let mel­lett, ahol a szarvasgomba-gyűjtésére kizá­ró­la­go­san a sér­tett­nek volt enge­dé­lye. A terü­let bir­to­ko­sa ezen jogo­sult­sá­gá­nak zavar­ta­lan gya­kor­lá­sát úgy biz­to­sí­tot­ta, hogy több fára meg­fe­le­lő auto­ma­ti­ká­val és moz­gás­ér­zé­ke­lő­vel ellá­tott vad­ka­me­rát sze­rel­te­tett, ame­lyek nem csu­pán rög­zí­tet­ték a vád­lot­tak tevé­keny­sé­gét, de riasz­tot­ták is a sér­tet­tet. A sér­tett így ész­lel­te, hogy az embe­rek és a kutyák miként dúl­ják fel a talajt az erdő­ben, és azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző járőr akkor érte tet­ten az elkö­ve­tő­ket, ami­kor azok - immár a máso­dik erdő­rész­ben - csa­var­hú­zók­kal éppen kiás­ták a gom­bát a föld­ből. Az eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat, vala­mint az azok elvé­te­lé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket - bele­ért­ve a kutyá­kat is - a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­nen lefoglalta.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li, kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja az öt elkö­ve­tőt, akik közül három sze­méllyel szem­ben jóvá­té­te­li munka elő­írá­sá­ra, egyi­kük­kel szem­ben pénz­bün­te­tés­re, ötö­dik tár­suk ese­té­ben pedig - a pénz­bün­te­té­sen túl - fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság vala­mennyi, a vád­lot­tak­tól a hely­szí­nen lefog­lalt és a bűn­cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­be hoz­ha­tó dol­got koboz­za el, továb­bá - rész­le­ges vagyon­el­kob­zás mel­let - köte­lez­ze az elkö­ve­tő­ket több mint három­száz­ezer forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.