Főoldal » Hírek » Székesfehérvár belvárosában verekedtek - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a megye­szék­hely egyik bevá­sár­ló­köz­pont­ja előt­ti for­gal­mas terü­le­ten összeverekedtek.

A vád­irat sze­rint 2021. júni­us 13-án este hét óra körül a 40 éves móri és a 22 éves sár­ke­reszt­úri férfi a bel­vá­ros egyik bevá­sár­ló­köz­pont­ja előtt szó­vál­tás­ba keveredett.

Az idő­sebb elkö­ve­tő meg­lök­te a fia­talt, aki elesett, majd köl­csö­nö­sen ütni kezd­ték egy­mást, a föld­re estek, és ott tovább dulakodtak.

A cse­lek­mé­nyü­ket több arra járó sze­mély ész­lel­te, egy járó­ke­lő meg is pró­bál­ta őket szétválasztani.

Az idő­sebb férfi még azután is tovább bán­tal­maz­ta a fia­ta­labb ter­hel­tet, miu­tán az a föl­dön maradt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tők egyi­ké­vel szem­ben elzá­rás, míg a másik­kal szem­ben köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügy­ben a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság hoz majd döntést.