Főoldal » Hírek » Szenvedésnek tette ki kutyáit, öt évre eltiltották az állattartástól - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék pol­gá­ri szak­ban is dön­tést hozott annak a 26 éves Nóg­rád megyei nőnek az ügyé­ben, aki mind­két kutyá­ját súlyo­san elha­nya­gol­ta.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség 2021 augusz­tu­sá­ban emelt vádat a nő ellen, aki 2020 decem­be­ré­ig 1 éves bor­der col­lie jel­le­gű kutyá­ját egy kis­mé­re­tű nyúl­ket­rec­ben, annak három hóna­pos köly­két pedig fedél nél­kül, a hul­la­dék­kal borí­tott udva­ron tar­tot­ta. A kutyák köte­le­ző olta­tá­sát és chip­pel tör­té­nő regiszt­rál­ta­tá­sát elmu­lasz­tot­ta, étel- és víz­el­lá­tá­suk­ról nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en. Az álla­tok ennek követ­kez­té­ben igen rossz álla­pot­ba kerül­tek, jelen­tő­sen leso­vá­nyod­tak. A gaz­dá­juk írás­be­li nyi­lat­ko­za­tá­ban lemon­dott róluk, ezért egy állat­men­tő ala­pít­vány mind­ket­te­jü­ket gon­do­zás­ba vette.

A Pász­tói Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat állat­kín­zás bűn­tet­té­ben bűnös­nek talál­ta, és jog­erő­sen 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Ezt köve­tő­en 2021 novem­be­ré­ben a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szé­ken. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a nőt tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­sér­tet­te. Az álta­la tar­tott kutyák­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, az anya­ku­tyá­val szem­be­ni bánás­mód­ja alkal­mas volt arra, hogy annak fáj­dal­mat, szen­ve­dést, mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást vagy pusz­tu­lást okoz­zon. A kölyök­ku­tyá­nál fenn­állt a fer­tő­ző meg­be­te­ge­dés esé­lye, az udva­ron lévő tár­gyak sérü­lé­se­ket is okoz­hat­tak volna az ebnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a nőt öt évre eltil­tot­ta az állat­tar­tás­tól.

A bíró­ság dön­té­se jog­erős.