Főoldal » Archív » Szeszes italt lopott, majd ütött amikor tetten érték - letartóztatási indítvány

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott  fia­tal­ko­rú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján, a tizen­hét éves gya­nú­sí­tott 2019. janu­ár 2- án, este, egy kazinc­bar­ci­kai szu­per­mar­ket­ben levett a polc­ról egy 0,7 lite­res whis­kyt, majd azt a nad­rág­já­ba rej­tet­te. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét az áru­ház biz­ton­sá­gi őre ész­lel­te és fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg. Az őr a gya­nú­sí­tott ruhá­za­tát meg­ra­gad­ta, hogy őt vissza­tart­sa. Az elkö­ve­tő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get és az ital meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a fogás­ból kisza­ba­dí­tot­ta magát, a biz­ton­sá­gi őrt könyök­kel meg­ütöt­te, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit – aki­vel szem­ben több másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van – elfog­ta, gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ta, őri­zet­be vette, majd elő­ter­jesz­tést tett az ügyész­ség felé a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­nek indítványozására.

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott ese­té­ben az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény külö­nös tár­gyi súlya mel­lett meg­ál­la­pít­ha­tó a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, illet­ve a tanúk befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is, ezért indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re a Mis­kol­ci Járásbírósághoz.

Amennyi­ben a bíró­ság a későb­bi­ek­ben ezért a cse­lek­mé­nyért a férfi bűnös­sé­gét meg­ál­la­pít­ja, akár öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítélheti.