Főoldal » Hírek » Szexet akart az alvó nőtől - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, zak­la­tás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, aki volt fele­sé­gét fél­té­keny­ség­ből folya­ma­to­san pro­vo­kál­ta, a ruhá­it kés­sel szét­vag­dal­ta, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. Más alka­lom­mal oda­ment az ágyon alvó sér­tett­hez, és sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott házas­sá­gát a bíró­ság 2017. év szep­tem­be­ré­ben fel­bon­tot­ta, egy­ide­jű­leg osz­tott lakás­hasz­ná­lat­ról dön­tött. Ettől kez­dő­dő­en a vád­lott az alsó­zsol­cai csa­lá­di ház szo­bá­ját hasz­nál­ta, míg volt fele­sé­ge a kony­ha­rész­ben lakott. 2021. júni­us hónap ele­jén, az éjsza­kai órák­ban az ittas álla­po­tú vád­lott fél­té­keny­ség­ből folya­ma­to­san pro­vo­kál­ta volt fele­sé­gét, a ruhá­it kés­sel szét­vág­ta, ami­kor pedig ezt a sér­tett meg­lát­ta, azzal fenye­get­te meg, hogy el fogja vágni a torkát.

2021. augusz­tus hónap ele­jén, az éjsza­kai órák­ban a sér­tett a kony­há­ban aludt, és arra ébredt, hogy a vád­lott a sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez. Azon­nal ellök­te magá­tól, kia­bál­ni kez­dett vele, majd pedig ami­kor rájött, hogy elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, azt vissza­kö­ve­tel­te tőle. A vád­lott az álta­la elő­ző­leg meg­ron­gált tele­font vissza­ad­ta, azon­ban volt fele­sé­ge jelen­lé­té­ben újabb sze­xu­á­lis cse­lek­mény­be kez­dett, amit a sér­tett ész­lel­ve, azon­nal elhagy­ta az épületet.

A vád­lott a ron­gá­lá­sok­kal a sér­tett­nek több mint 50 000 Ft össze­gű kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.