Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Szexuális bántalmazás az iskolában – fegyházbüntetést indítványoz az ügyész- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az isko­lá­ban dol­go­zó férfi bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki a gye­re­kek­kel és töb­büket molesz­tál­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szem­ben és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést indítványoz. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott, egy 61 éves férfi por­tás­ként, majd kertész-karbantartóként dol­go­zott egy buda­pes­ti álta­lá­nos isko­lá­ban. Emel­lett sport­edzé­se­ket és szak­kört is tar­tott, illet­ve tábo­roz­ta­tás­ban is részt vett. A férfi kihasz­nál­ta a gye­re­kek irán­ta kiala­kult bizal­mát és 2015-től több tanu­ló­hoz sze­xu­á­li­san köze­le­dett, fej­lő­dé­sü­ket veszé­lyez­tet­te, töb­be­ket sze­xu­á­li­san bántalmazott.

A fér­fit 2019-ben őri­zet­be vet­ték, 2020. júni­u­sig letar­tóz­ta­tás­ban volt, majd – az ügyész­ség indít­vá­nya és fel­leb­be­zé­se elle­né­re – bűn­ügyi fel­ügye­let­be került.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, az elkö­ve­tő befo­lyá­sa alatt álló sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, a bíró­ság ítél­je őt tizen­egy év és nyolc hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint tilt­sa el a tíz évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és vég­le­ge­sen tilt­sa el olyan fog­lal­ko­zás vagy egyéb tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól, amely kere­té­ben kis­ko­rú­ak­kal hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerülhet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy az ilyen jel­le­gű cse­lek­mé­nyek nap­vi­lág­ra kerü­lé­sé­ben nagyon fon­tos a csa­lád bizal­mi és őszin­te lég­kö­re, a tör­tén­tek fel­dol­go­zá­sá­ban pedig a szak­ér­tői segít­ség igény­be vétele.