Főoldal » Archív » Szexuálisan bántalmazta, majd megölte áldozatát, emellett több nőre is rátámadt – vádemelés – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A férfi sze­xu­á­lis indít­ta­tás­ból több nőt is meg­tá­ma­dott, egyi­kü­ket külö­nö­sen kegyet­len módon meg is ölte; a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz­va vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 31 éves férfi 2016. októ­ber hó 12-én az esti órák­ban a IX. kerü­let Bor­áros téren meg­is­mer­ke­dett egy haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó nővel, akit közös ita­lo­zás­ra hívott. A nő elfo­gad­ta a férfi aján­la­tát, ezért tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel a X. kerü­let, Nép­li­get­be men­tek, ahol egy sötét, bok­ros terü­le­ten ita­loz­ni kezd­tek. A férfi egy idő után sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, majd külö­nö­sen kegyet­len módon meg­ver­te és a maga­te­he­tet­len nőt egy bokor­ba von­szol­va a park­ban hagy­ta. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zást köve­tő­en a hely­szí­nen meghalt.

A vád­irat­nak tár­gya még négy, 2017. decem­be­ri az esti órák­ban, a X. és XIV. kerü­let­ben egye­dül köz­le­ke­dő nők sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény is. A vád­irat sze­rint a 31 éves férfi négy nőt táma­dott meg, aki­ket sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ni akart. A sér­tet­tek han­go­san segít­sé­get kér­tek, így a vád­lott elme­ne­kült, azon­ban ezt meg­elő­ző­en mind­egyik nőt meg­ütöt­te vagy meg­rúg­ta, egyi­kük élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket is szenvedett.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói nagy erők­kel, még 2017 decem­be­ré­ben elfog­ták a terheltet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – huszon­öt évig vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Rend­őr­ség által az elfo­gás­ról köz­zé­tett videó itt elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=vq11vllt6i0