Főoldal » Archív » Szexuálisan molesztálta a kiskorút

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak miatt elítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát indítványozta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt az elkö­ve­tőt, akit az ügyész­ség azzal vádolt meg, hogy egy hir­de­tő­új­ság­ban diák­mun­kát aján­lott kis­ko­rú fiúk szá­má­ra, majd az ilyen módon vele kap­cso­lat­ba került 13 éves sér­tet­tet sze­xu­á­li­san molesztálta.

Az ügy­ben jelen­leg másod­fo­kú eljá­rás van folyamatban.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi fenn­tar­tá­sát. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá  a vád­lott elő­éle­te miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt célok kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás­sal érhe­tők el.