Főoldal » Archív » Szexuálisan többször bántalmazta és különös kegyetlenséggel verte barátnőjét a győri vádlott

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy győri fér­fi­val szem­ben, aki 2016 szep­tem­be­ré­ben több­ször meg­erő­sza­kol­ta és külö­nös kegyet­len­ség­gel bán­tal­maz­ta barátnőjét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a küz­dő­spor­tot űző 26 éves férfi 2016 janu­ár­já­ban ismer­ke­dett meg a mun­ka­tár­sá­val, a későb­bi sér­tet­tel. Kap­cso­la­tuk egyre szo­ro­sab­bá vált, a vád­lott pedig egyre kevés­bé enged­te, hogy a sér­tett rajta kívül bár­ki­vel kap­cso­la­tot tart­son, bár­ki­vel – akár hoz­zá­tar­to­zó­já­val – ellen­őr­zés nél­kül érint­kez­zen. Ha a vád­lott­nak dolga volt, édes­any­já­hoz vitte el a sér­tet­tet, addig sem enged­te őt egye­dül lenni.

A vád­lott a sér­tet­tet ezen idő­szak alatt mások tár­sa­sá­gá­ban is meg­ütöt­te, haját meg­rán­gat­ta, tele­fon­ját hoz­zá­vág­ta, illet­ve azzal fenye­get­te, hogy algé­ri­ai hoz­zá­tar­to­zó­i­val öleti meg, ha még egy­szer egy másik férfi megérinti.

A sér­tett a vád­lott ellen­őr­zé­sei miatt a mun­ka­he­lyét is elveszítette.

2016 szep­tem­be­ré­nek ele­jén a vád­lott saját - egyéb­iránt külön élő - 4 és 5 éves gyer­me­két a laká­sá­nak egyik szo­bá­já­ba zárta, míg az étke­ző­ben a barát­nő­jét, a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, és azt köve­tel­te tőle, hogy beszél­jen koráb­bi kap­cso­la­ta­i­ról. Eköz­ben a sér­tet­tet rug­dos­ta, ököl­lel ütöt­te, a fejét a hűtő­be verte. Berán­gat­ta a sér­tet­tet a für­dő­be és meg­alá­zás cél­já­ból egy­faj­ta sze­xu­á­lis cse­lek­ményt haj­tott rajta végre. Ezt köve­tő­en tovább bán­tal­maz­ta és foj­to­gat­ta a sér­tet­tet, és őt azzal fenye­get­te meg, hogy ha han­go­san sír, súly­zó­val veri szét a fejét.

Szep­tem­ber máso­dik felé­ben azért bán­tal­maz­ta a vád­lott a sér­tet­tet, mert a sér­tett hívást foga­dott egy isme­rő­sé­től. Ekkor öt órán át bán­tal­maz­ta őt. A bán­tal­ma­zás során egy esz­köz­zel újabb sze­xu­á­lis erő­sza­kot is vég­hez­vitt a vád­lott a sér­tet­ten, majd ismét foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát. A bán­tal­ma­zás mel­lett a vád­lott a sér­tett házá­ban pusz­ta kéz­zel több tár­gyat szét­vert, föld­höz vágott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a szám­ta­lan zúzó­dás miatt vér­rö­gök kelet­kez­tek az ereiben.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak­kal és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés­sel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.