Főoldal » Archív » Színlelt szexuális ajánlatot követően rabolták ki a sértetteket

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben két férfi és egy nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sá­ra tett indít­ványt, amely sze­rint a három elkö­ve­tő haj­na­li órák­ban két fér­fi­tól erő­szak­kal vette el az értékeit. 

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2019. októ­ber 8-án, egy esz­ter­go­mi sörö­ző­ben, a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kőz­tek, mert ész­re­vet­ték, hogy az egyik sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénzt tart magánál.

Az elkö­ve­tők és a sér­tet­tek a sörö­ző­ből egy másik bárba men­tek, ahol tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, végül éjfél után a sér­tet­tek elkö­szön­tek, és a bár­ból elin­dul­tak. Az elkö­ve­tők a sér­tet­tek után men­tek, a két férfi gya­nú­sí­tott kissé lema­radt, hogy a sér­tet­tek ne vegyék őket észre, mialatt a nő utol­ér­te sér­tet­te­ket, akik­nek sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ra ajánlkozott.

A hely­szí­nen ekkor meg­je­lent a két férfi gya­nú­sí­tott, akik szín­leg szá­mon kér­ték a sér­tet­te­ket, hogy miért ölel­get­ték a nőt. Az egyik férfi ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, a föld­re ránt­va bán­tal­maz­ta, miköz­ben a nő kivett a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből 200.000,- Ft-ot. A föld­re rán­tott sér­tett a másik zse­bé­ben tar­tott  93.000,- Ft-ját kivet­te és a szá­já­ba tette, hogy ezzel meg­aka­dá­lyoz­za annak elvé­te­lét, de a nő a sér­tett szá­já­ból is meg­kí­sé­rel­te kitép­ni a pénzt.  Ezután a nő is bán­tal­maz­ta a föl­dön lévő sér­tet­tet. Ezzel egy­ide­jű­leg a másik férfi gya­nú­sí­tott a másik sér­tet­tet a föld­re nyom­ta, ott lefog­ta, és a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből kivet­te a 340.000,- Ft érté­kű mobil tele­fon­ját és azt a saját zse­bé­be tette.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró 2019. októ­ber 11. nap­ján ren­del­te el a három elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak. A letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét a bíró­ság leg­utóbb 2020. feb­ru­ár 11. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a két férfi és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak újabb kettő hónap­pal, vál­to­zat­lan okok­ból tör­té­nő meghosszabbítását.