Főoldal » Hírek » Szökni próbált a rendőrök elől az embercsempész - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tuné­zi­ai fér­fi­val szem­ben, aki német honos­sá­gú kis­busszal, a mobil­te­le­fon­já­ra érke­zett GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve, a szerb-magyar határ köze­lé­ben 10 szír fér­fit vett fel autó­já­ba, hogy Auszt­ri­á­ba és Bel­gi­um­ba tovább­szál­lít­sa. Alig húsz perc múlva a rend­őri ellen­őr­zés elől szök­ni pró­bált, de hama­ro­san elfogták.

A vád­irat sze­rint a tuné­zi­ai férfi tavaly decem­ber 8-án érke­zett Magyar­or­szág­ra, majd a fel­ada­ta meg­kez­dé­sé­ig Baján szállt meg. 2020. decem­ber 17-én este a mobil­te­le­fon­já­ra érke­zett GPS koor­di­ná­tá­kat követ­ve, egy német honos­sá­gú kis­busszal a Csát­al­ját Gará­val össze­kö­tő műút kör­nyé­ké­re haj­tott. 22 óra körül a meg­adott talál­ko­zá­si pon­ton a jár­mű­be beszál­lí­tott 10, a szerb-magyar határt meg nem enge­dett módon átlé­pett szír sze­mélyt, aki­ket egy ember­csem­pé­szés­sel szer­ve­zet­ten fog­lal­ko­zó cso­port szin­tén tele­fon­ra kapott GPS koor­di­ná­ták­kal oda­irá­nyí­tott. Az ország­ba enge­dély nél­kül belé­pett szí­rek úti­cél­ja Bel­gi­um és Auszt­ria volt.

A szál­lí­tás meg­kez­dé­se után, alig 20 perc eltel­té­vel Nagy­ba­racs­kán rend­őri ellen­őr­zés miatt lein­tet­ték az ember­csem­pész autót. A tuné­zi­ai férfi azon­ban a rend­őri jel­zés elle­né­re tovább­haj­tott, majd később a gép­ko­csi­ból kiug­rott és elfu­tott, de a her­ceg­szán­tói határ­va­dász egy­ség rövi­de­sen elfogta.

Az ügyész­ség a tuné­zi­ai fér­fit több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság hoz döntést. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.