Főoldal » Hírek » Tájékoztatás papír alapú, illetve egyéb, nem elektronikus küldemények kezeléséről

Tájé­koz­tat­juk, hogy 2020. szep­tem­ber 9. nap­já­tól vissza­vo­ná­sig az új koro­na­ví­rus okoz­ta jár­vány­hely­zet miatt az ügyész­ség­re érke­ző papír alapú, illet­ve egyéb, nem elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nye­ket az eset­le­ges fer­tő­zés­ve­szély­re tekin­tet­tel két (2) napra úgy­ne­ve­zett irat­ka­ran­tén­ba kell helyez­ni, és a továb­bi ügy­ke­ze­lé­si intéz­ke­dé­se­ket csak ezután lehet vég­re­haj­ta­ni.
A fen­ti­ek­re figye­lem­mel kér­jük, hogy lehe­tő­ség sze­rint elekt­ro­ni­kus úton for­dul­jon az ügyész­ség­hez. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés lehe­tő­sé­ge­i­ről és sza­bá­lya­i­ról az E-Ügyintézés menü­pont­ban tájé­ko­zód­hat.