Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Talicska a síneken - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ta meg azt a fér­fit, aki­nek talics­ká­ja a sínek közé szo­rult, és ez féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te az érke­ző vonatot.

A vád­irat sze­rint a férfi Pécs hatá­rá­ban a vas­úti síne­ken tolt egy talics­kát, ami­nek kere­ke figyel­met­len­ség­ből beszo­rult a sín talap­za­tá­ba. A vád­lott nem tudta kisza­ba­dí­ta­ni a talics­kát, ezért az egy – két per­cen belül oda­ér­ke­ző vonat moz­do­nya neki­üt­kö­zött annak, és a vas­úti pályá­ról lelök­te. A vád­lott­nak sike­rült a vas­úti sze­rel­vény elől félreugrania.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel veszé­lyez­tet­te a vonat veze­tő­jé­nek és uta­sa­i­nak éle­tét, testi épsé­gét, mivel a moz­dony­ve­ze­tő 114 km/h hala­dá­si sebes­ség­ről fékez­ni kényszerült.

A férfi cse­lek­mé­nye köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­nek minő­sül, ami­ért egy év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.