Főoldal » Archív » Tanyabetörés miatt helyszínelő rendőrök kenderültetvényt találtak

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 44 éves tisza­szi­ge­ti fér­fit, aki­nek a csó­lyos­pá­lo­si tanyá­ján betö­rés miatt hely­szí­ne­lő rend­őrök a pin­cé­ben 30 tő ken­dert, továb­bá kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­hez hasz­nált műsza­ki esz­kö­zö­ket találtak.

A 44 éves tisza­szi­ge­ti férfi 2018 őszén csó­lyos­pá­lo­si tanyá­já­nak pin­cé­jé­ben saját fogyasz­tás­ra kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­be kez­dett. Az inter­ne­ten ren­delt mag­va­kat cse­rép­be ültet­te, a meg­fe­le­lő növe­ke­dés érde­ké­ben a helyi­sé­get szel­lő­ző­be­ren­de­zés­sel, vilá­gí­tás­sal látta el, majd ami­kor a növé­nyek kifej­lőd­tek, azo­kat dug­vá­nyo­zás­sal sza­po­rí­tot­ta. A vád­lott a növé­nyek­ről a leve­le­ket, ágvég­ző­dé­se­ket leszed­te, meg­szá­rí­tot­ta, abból rend­sze­re­sen fogyasz­tott, a meg­ma­radt mari­hu­á­nát pedig a tisza­szi­ge­ti laká­sán tartotta.

A férfi ezen tevé­keny­sé­gé­re 2019. feb­ru­ár 2-án, a tanyá­ján tör­tént betö­rés miat­ti hely­szí­ne­lés során derült fény. A kiér­ke­ző rend­őrök ugyan­is a pin­ce­ab­la­kon bete­kint­ve ész­lel­ték az ültet­vényt. 30 tő ken­dert, továb­bá mag­va­kat, műsza­ki és vil­la­mos­sá­gi esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le, de a férfi tisza­szi­ge­ti laká­sán is talál­tak a növé­nyi marad­vá­nyok­ból. A lefog­lalt szá­rí­tott növé­nyi ágvég­ző­dé­sek kábí­tó­szer tar­tal­ma a cse­kély mennyi­ség felső hatá­ra három­szo­ro­sá­nak, míg a ken­der­tö­vek a hat­szo­ro­sá­nak felel­nek meg, de összes­sé­gé­ben sem érik el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit az ügyész­ség ter­mesz­tés­sel és tar­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott 30 napon belül, 2019. május 24-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki és 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let a kihir­de­tés­kor jog­erős lett.