Főoldal » Archív » Tanyáról tanyára vándorolt a veszélyes hulladék

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy pir­tói cég veze­tő­jé­vel és két tár­sá­val szem­ben, akik a cég telep­he­lyén tárolt veszé­lyes hul­la­dé­kot előbb egyi­kük, majd mási­kuk beke­rí­tet­len tanyá­já­ra szál­lít­tat­ták át és ott sza­ba­don, min­den­fé­le véde­lem nél­kül tárol­ták, veszé­lyez­tet­ve ezzel az élő környezetet.

A 34 éves vád­lott 2016 augusz­tu­sá­ig a veszé­lyes hul­la­dék keze­lé­sé­vel, ártal­mat­la­ní­tá­sá­val, gyűj­té­sé­vel fog­lal­ko­zó pirtó cég irá­nyí­tá­si, veze­té­si fel­ada­to­kat ellá­tó igaz­ga­tó­sá­gi tagja volt. A férfi 2013 őszén, 2014 ele­jén a cég pir­tói tele­pén jár­mű­re pakol­tat­ta a cég­hez koráb­ban beszál­lí­tott állat­gyó­gyá­sza­ti hul­la­dé­kot, fes­ték­ma­rad­vá­nyo­kat, mosó­fo­lya­dék­kal teli fém­hor­dó­kat, ame­lyek veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül­nek. Ezt egy idő­köz­ben elha­lá­lo­zott isme­rő­se köz­ve­tí­té­sé­vel elő­ször az egyik vádlott-társa solt­vad­ker­ti tanyá­já­ra szál­lít­tat­ta át. A tanya­tu­laj­do­nos vádlott-társ szál­lí­tá­son­ként 15-30.000,- Ft közöt­ti össze­get kapott azért, hogy tanyá­ján a veszé­lyes hul­la­dé­kot ható­sá­gi enge­dély nél­kül elhe­lyez­zék, idő­vel azon­ban jelez­te, hogy több hul­la­dék már nem fér el a tanyáján.

Miu­tán azon­ban a cég­ve­ze­tő nem oldot­ta meg a hely­ze­tet, sőt a kataszt­ró­fa­vé­de­lem­nél dol­go­zók is fel­szó­lí­tot­ták a tanya­tu­laj­do­nost a hul­la­dék elszál­lí­tá­sá­ra, ő meg­ke­res­te egyik isme­rő­sét és meg­egye­zett vele, hogy rövid időre, alkal­man­ként 20.000,- Ft elle­né­ben az egyik csa­lád­tag­ja pir­tói tanyá­já­ra szál­lít­tat­ja át az enge­dély nél­kül tárolt veszé­lyes hul­la­dé­kot. A veszé­lyes hul­la­dék átszál­lí­tá­sa során ráadá­sul a tanya­tu­laj­do­nos vád­lott a táro­lók néme­lyi­ké­ről letép­te a veszé­lyes hul­la­dék azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas jelö­lé­se­ket is.

Rövi­de­sen azon­ban az isme­rős is sza­ba­dul­ni akart a hul­la­dék­tól, ezért fel­szó­lí­tot­ta vádlott-társát, aki néhány hor­dó­nyi veszé­lyes hul­la­dé­kot el is szál­lí­tott. Ese­ten­ként azon­ban a táro­ló­edé­nyek­ben lévő szú­rós szagú folya­dé­kot, illet­ve fes­té­ket egy­sze­rű­en kiön­töt­ték a földre.

A 2016 nya­rán meg­tar­tott hely­szí­ni szem­le során két 1 m3-es szö­vött zsák­ban állat-egészségügyi oltó­anyag táro­lá­sá­ra alkal­mas üve­ge­ket, gyógy­sze­res fla­ko­no­kat, 120 lite­res hor­dók­ban meg­ke­mé­nye­dett fes­té­ke­ket, ipari ere­de­tű, főleg vegyi anya­go­kat talál­tak. A hely­szí­nen enge­dély, műsza­ki véde­lem nél­kül, sza­ba­don, beke­rí­tet­le­nül tárolt hul­la­dék veszé­lyez­tet­te a föl­det, a leve­gőt, a vizet, továb­bá az állat- és növény­vi­lá­got. A cég­ve­ze­tő­nek azért kell felel­nie, mert a cége telep­he­lyé­ről enge­dély nél­kül elszál­lít­tat­ta a veszé­lyes hul­la­dé­kot és ezzel meg­szeg­te a veszé­lyes hul­la­dék keze­lé­sé­re, ártal­mat­la­ní­tá­sá­ra vonat­ko­zó szabályokat.

A járá­si ügyész­ség mind­há­rom fér­fit veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.