Főoldal » Hírek » Taxiban rabolta ki a kábítószerárus kiskorút – eredményes vádemelés – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A vád­lott azzal az ürüggyel talál­ko­zott a fia­tal sér­tet­tel, hogy kábí­tó­szert vesz tőle, ehe­lyett azon­ban kira­bol­ta. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság első­fo­kon 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi 2018. novem­ber 30-án az esti órák­ban, a XIV. kerü­le­ti Újvi­lág utcá­ban talál­ko­zott egy akkor 17 éves fiú­val, aki kábí­tó­szert akart elad­ni neki. Beül­tek a vád­lott isme­rő­se taxi­já­nak hátsó ülé­sé­re, majd ami­kor a sér­tett elő­vett egy kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó borí­té­kot, azt a vád­lott kikap­ta a kezé­ből, ezután pedig elő­vett egy lőfegy­ver­nek lát­szó gáz-riasztó pisz­tolyt és kira­bol­ta a kis­ko­rút. Kábí­tó­szert, pénzt és mobil­te­le­font vette el tőle.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a bizo­nyí­tást lefoly­tat­ta, és annak ered­mé­nye­ként a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 350.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 7 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­lott a 2019 szep­tem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban van, amit a bíró­ság az íté­let­hir­de­tést köve­tő­en, ügyé­szi indít­vány­ra, a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenntartott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető:

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/taxiban-raboltak-ki-a-fiatalt