Főoldal » Hírek » Téglával verekedtek a segédmunkások – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt 3, segéd­mun­kás­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők 2021 nya­rán egy VI. kerü­le­ti épü­let fel­újí­tá­sán dol­goz­tak, amely­nek során előbb köte­ked­ni kezd­tek egy mun­ka­tár­suk­kal, majd rátá­mad­tak. Ami­kor a sér­tett segít­sé­gé­re kelt annak - szin­tén ott dol­go­zó - édes­ap­ja, őt az egyik vád­lott egy tég­lá­val ütöt­te fejen.

A vád­irat sze­rint a 3 vád­lott - akik test­vé­rek - és a sér­tet­tek - apa és fia - 2021. júni­us 2-án a VI. kerü­let­ben, egy épü­let fel­újí­tá­sán dol­goz­tak, mint segédmunkások.

Két elkö­ve­tő a máso­dik eme­let­ről ado­gat­ta le a desz­ka­la­po­kat az alat­tuk álló sér­tet­tek­nek, akik a fada­ra­bo­kat tovább­ad­ták az egy szint­tel alat­tuk álló har­ma­dik vád­lott­nak. A fia­ta­labb sér­tett ennek során ész­re­vet­te, hogy a lába alat­ti egyik pad­ló­lap insta­bil, ezért - hogy az inga­tag­nak érzett pad­ló­la­pot elke­rül­je - a továb­bi­ak­ban a fada­ra­bo­kat úgy adta tovább a föld­szin­ten dol­go­zó vád­lott­nak, hogy emi­att annak több lépést kel­lett meg­ten­nie. A vád­lott ezt sérel­mez­te, ezért bele­kö­tött a sér­tett­be, ennek során azt is közöl­te vele, hogy emi­att még vere­ked­ni fog­nak. A sér­tett kerül­ni akar­ta a konf­lik­tust, ezért nem fog­lal­ko­zott vele, és foly­tat­ta a mun­kát, ami azon­ban a köte­ke­dő fér­fit még inkább fel­dü­hí­tet­te, ezért a nad­rág­ja zse­bé­be nyúlt, ahol a kését tar­tot­ta. A sér­tett édes­ap­ja ekkor rászólt a vád­lott­ra, hogy ne vegye elő a kését, egy­út­tal figyel­mez­tet­te őt arra, hogy ez egy munkahely.

A szó­vál­tás­ra fel­fi­gyel­tek a máso­dik eme­le­ten dol­go­zó test­vé­rek is, akik közül az egyik lesza­ladt az eme­let­ről, és a köte­ke­dő fivé­ré­vel együtt, ütle­gel­ni kezd­te a fia­ta­labb sér­tet­tet, aki az üté­sek ere­jé­től a föld­re esett. A bán­tal­ma­zók a föl­dön fekvő fér­fit ezután is több­ször meg­rúg­ták, vala­mint ököl­lel meg­ütöt­ték a felső tes­tén és a fején.

A meg­tá­ma­dott férfi segít­sé­gé­re sie­tett az édes­ap­ja, aki meg­pró­bál­ta a fiát fel­húz­ni a föld­ről. Eköz­ben az eme­le­ti szint­ről lejött a leg­fi­a­ta­labb - még fia­tal­ko­rú - test­vér is, aki oda­lé­pett a fiá­nak segí­te­ni pró­bá­ló apá­hoz, és a kezé­ben tar­tott tég­lá­val, nagy erő­vel fejen ütöt­te a fér­fit, aki ennek hatá­sá­ra azon­nal össze­esett. Ezután az egyik test­vér is rátá­madt a föld­re rogyó sér­tett­re, meg­ütöt­te és meg­ta­pos­ta a fér­fit. Apja bán­tal­ma­zá­sát látva, a fia­ta­labb sér­tett ekkor fel­állt a föld­ről és lerán­gat­ta a táma­dót az édes­ap­já­ról, majd védel­me­ző­en közé és a vád­lot­tak közé állt. Ekkor az egyik vád­lott a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­vett egy kést és azt táma­dó­lag a fiú felé tar­tot­ta, majd egy kala­pá­csot hají­tott a sér­tet­tek felé.

A táma­dást látva, az épít­ke­zé­sen dol­go­zó egyik mun­kás kia­bál­ni kez­dett, hogy hagy­ják abba a vere­ke­dést, ezért a vád­lot­tak fel­hagy­tak a táma­dás­sal és elhagy­ták a helyszínt.

Az idő­seb­bik sér­tett­nél a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az élet­ve­szé­lyes sérü­lés reá­lis esé­lye fennált. A fia­ta­labb sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, és mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz azzal, hogy azt a bíró­ság a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ese­té­ben fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban ren­del­je végrehajtani.

A fotó­kat a rend­őr­ség készítette.