Főoldal » Hírek » Tényleges életfogytiglani büntetést indítványoz az ügyészség az Iszlám Államhoz tartozó szír halálbrigád vezérének- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2019 őszén emelt vádat az un. Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet arab nem­ze­ti­sé­gű tag­já­val szem­ben, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett embe­ri­es­ség elle­ni bűn­tett illet­ve társ­tet­tes­ként, ember­ölés bűn­tet­té­vel meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te miatt, ame­lye­ket bűn­szer­ve­zet­ben köve­tett el.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék szer­te­ága­zó bizo­nyí­tá­si eljá­rást köve­tő­en 2020. decem­ber 3-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a fog­va­tar­tás­ban lévő elkö­ve­tőt bűnös­nek mond­ta ki bűn­szer­ve­zet­ben, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett embe­ri­es­ség elle­ni bűn­tett­ben és őt élet­fogy­tig tartó fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint Magyar­or­szág­ról vég­le­ges hatállyal tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra leg­ko­ráb­ban 30 év eltel­té­vel bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész az elkö­ve­tő ter­hé­re, továb­bi bűnös­sé­gé­nek, a vád tár­gyá­vá tett ter­ror­cse­lek­mény­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, illet­ve a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás tör­vény­sér­tő alkal­ma­zá­sa miatt, tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg a ter­helt és védő­je fel­men­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2015. évet meg­elő­ző­en csat­la­ko­zott hazá­ja, Szí­ria terü­le­ti szu­ve­re­ni­tá­sát fel­szá­mol­ni kívá­nó és önál­ló állam lét­re­ho­zá­sá­ra törek­vő fegy­ve­res ter­ror­szer­ve­zet­hez, az ISIS-hez, azon belül egy fegy­ve­res cso­port veze­tő­je lett. Ebben a minő­sé­gé­ben 2015 máju­sá­ban a lak­he­lye sze­rin­ti város­ban, Homs kor­mány­zó­ság­ban, a békés pol­gá­ri lakos­ság meg­fé­lem­lí­té­se érde­ké­ben a helyi tör­zsi veze­tőt a piac­té­ren, az erő­szak­kal össze­te­relt tömeg előtt bűn­tár­sá­val lefe­jez­te, mely ese­mény­ről video­fel­vé­tel is készült.

Ezen túl a vád­lott a kör­nye­ző terü­le­tek meg­szál­lá­sa során leg­alább öt, nem har­co­ló, fegy­ver­te­len civil sze­mély kivég­zé­sé­ben köz­re­mű­kö­dött és meg­pró­bált fegy­ve­res cso­port­já­ba fia­ta­lo­kat toborozni.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kez­de­mé­nyez­te, hogy a másod­fo­kú eljá­rás­ban, tár­gya­lás kere­té­ben eddig szám­ba nem vett, de fel­tárt bizo­nyí­té­kok érté­ke­lé­sé­vel a fel­lebb­vi­te­li bíró­ság a tör­té­ne­ti tény­ál­lást pontosítsa.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak: