Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

Egy 29 éves férfi nem akart meg­je­len­ni a bíró­sá­gi tár­gya­lá­sán, ezért több álla­mi szer­vet és egy gim­ná­zi­u­mot is rob­ban­tás­sal fenye­ge­tett meg úgy, hogy a fenye­ge­tő üze­net­ben köve­te­lést is megfogalmazott.

A vád­lot­tal szem­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mény miatt bün­te­tő­el­já­rás volt folya­mat­ban, a bíró­ság 2021. szep­tem­ber 14. nap­já­ra tár­gya­lást tűzött ki. A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő annak érde­ké­ben, hogy a tár­gya­lá­sa elma­rad­jon, a tár­gya­lás nap­ján, a dél­előt­ti órák­ban több álla­mi szerv - így a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság V. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga, a Kúria, a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga részé­re, továb­bá egy helyi­leg ezek kör­nye­ze­té­ben lévő gim­ná­zi­um­nak - „Bomba fenye­ge­tett­ség” tár­gyú e-mailt kül­dött. A valót­lan tar­tal­mú üze­net lénye­gé­ben azt tar­tal­maz­ta, hogy amennyi­ben a fiát az azna­pi tár­gya­lá­son nem enge­di ki a bíró­ság, úgy az érin­tett utcák­ban elő­ző­leg elhe­lye­zett, kukák­ba és csa­tor­na aknák­ba rej­tett bom­bá­kat éle­sí­te­ni fog­ják. Az üze­net­ben ezután fel­so­rol­ta az érin­tett utcá­kat és épü­le­te­ket is. Hoz­zá­tet­te azt is, hogy „egy ember élete több százért”.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság V. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a fenye­ge­tés­sel érin­tett intéz­mé­nyek főbe­já­ra­tát meg­erő­sí­tet­te, az érin­tett bíró­sá­gok épü­le­te­i­be meg­erő­sí­tett belép­te­tést ren­del­tek el, az isko­la igaz­ga­tó­ja pedig kiürít­tet­te az isko­lát. A ható­sá­gok az utcák­ban és épü­le­tek­ben tűz­sze­ré­sze­ti átvizs­gá­lást tartottak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 29 éves fér­fit, mint vissza­eső elkö­ve­tőt, ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A főügyész­ség emel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben egy koráb­bi, más ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got is szün­tes­se meg.