Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Testvérére akarta gyújtani házukat a szentkirályszabadjai férfi

Külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség egy szent­ki­rály­sza­bad­jai fér­fi­val szem­ben, aki hara­gos kap­cso­la­tuk miatt test­vé­re bejá­ra­ti ajta­já­nál gyúj­tott tüzet. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő test­vé­ré­vel és annak volt fele­sé­gé­vel lakott a szent­ki­rály­sza­bad­jai ház­ban úgy, hogy a föld­szin­ti részt a vád­lott, míg az eme­le­ti, külön bejá­rat­tal ren­del­ke­ző részt a sér­tet­tek hasz­nál­ták. A test­vé­rek nem fizet­ték a víz­dí­jat, s mivel a szám­la a vád­lott nevé­re szólt, a vég­re­haj­tó a hát­ra­lé­kot is az ő járan­dó­sá­gá­ból til­tat­ta le. A vád­lott ezért nem tudott úgy mun­kát vál­lal­ni, hogy a bérét levo­ná­sok nél­kül meg­kap­ja, és ezért a test­vé­rét okolta.

Nézet­el­té­ré­sük odáig fajult, hogy az ittas férfi 2018 júli­u­sá­ban, kezé­ben fej­szé­vel beko­po­gott a sér­tett­hez, s azzal fenye­get­te, hogy rá fogja törni az ajtót, a későb­bi­ek­ben pedig több­ször a ház fel­gyúj­tá­sá­val is fenyegetőzött.

2018. augusz­tus köze­pén a test­vé­rek fát vág­tak a csa­lá­di ház udva­rán. A vád­lott a dél­utá­ni órák­ra ittas álla­pot­ba került, és fel­idéz­te, hogy a sér­tett miatt jutott nehéz anya­gi hely­zet­be, majd dühé­ben elha­tá­roz­ta, hogy koráb­bi ígé­re­tét bevált­ja, és fel­gyújt­ja az eme­le­ti lakrészt.

Az elkö­ve­tő este hét óra körül mint­egy fél liter, olaj­jal kevert ben­zint locsolt a sér­tett lak­ré­szé­nek fa ajta­ja mel­let­ti, nike­cel­lel szi­ge­telt fal­fe­lü­let­re, s azt meg­gyúj­tot­ta. Miu­tán bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti fal­fe­lü­let, vala­mint a láb­tör­lő is égni kez­dett, a vád­lott lement az udvarra.

Mind­eköz­ben a vád­lott test­vé­re és annak volt házas­tár­sa a lakás­ban tar­tóz­ko­dott. A test­vér ész­lel­te a tüzet, kiment az erkély­re, s az ott lévő fel­mo­só­vö­dör­ből öntött vizet a falra és a láb­tör­lő­re, amellyel a tüzet eloltotta.