Főoldal » Hírek » Tizenéves fiatalok akartak rabolni - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Három – az elkö­ve­tés­kor 12 és 14 év közöt­ti – fia­tal elő­ször köte­ke­dett a náluk pár évvel idő­sebb két fiú­val, majd azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy meg­szur­kál­ják őket, ha nem adják át az értékeiket. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők - egy 14 és egy 12 éves fiú, vala­mint egy 14 éves lány - 2020. janu­ár 24-én, későn este, az V. kerü­let, Deák Ferenc téren lévő egyik gyors­ét­te­rem bejá­ra­ta előtt köte­ked­tek a köze­lük­ben tar­tóz­ko­dó sér­tet­tek­kel. Meg­jegy­zé­se­ket tet­tek rájuk és kine­vet­ték a náluk pár évvel idő­sebb két fiút, és köp­köd­tek is felé­jük, a sér­tet­tek azon­ban figyel­men kívül hagy­ták a provokációt.

A fia­ta­lok pár perc múlva elmen­tek mel­let­tük úgy, hogy a 14 éves fiú az egyik sér­tet­tet a vál­lá­val szán­dé­ko­san meg­lök­te, majd szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett. A sér­tet­tek pró­bál­ták az elkö­ve­tő­ket meg­nyug­tat­ni, vala­mint kér­ték őket, hogy men­je­nek el. A 14 éves fiú azon­ban ekkor boksz-állásban vere­ke­dés­re hívta az egyik sér­tet­tet, aki ezt vissza­uta­sí­tot­ta. A fiú ennek elle­né­re ököl­lel, két­szer a sér­tett feje felé ütött, aki kitért.

A sér­tet­tek meg­pró­bál­tak bemen­ni a gyors­ét­te­rem­be, de a 12 éves fiú fel­tar­tóz­tat­ta őket azzal, hogy a raj­tuk lévő öv, illet­ve cipők eredetiek-e, majd az egyi­kü­ket fel­szó­lí­tot­ta, hogy az övét vegye le, külön­ben meg­ké­se­lik. A sér­tet­tek ismét elin­dul­tak a gyors­ét­te­rem irá­nyá­ba, a 14 éves táma­dó azon­ban ekkor az egyik sér­tet­tet hátul­ról, mint­egy 10 alka­lom­mal meg­rúg­ta a lábán, majd a másik sér­tet­tet com­bon rúgta. Eköz­ben a 12 éves társa ismét nyo­ma­té­ko­san közöl­te, hogy adja­nak vala­mi érté­ket nekik, külön­ben meg­szur­kál­ják őket. A 14 éves lány végig köz­vet­le­nül a fiúk mel­lett állt, her­gel­te, biz­tat­ta társait.

A sér­tet­tek a fel­szó­lí­tás­nak nem tet­tek ele­get, a gyors­ét­te­rem bejá­ra­ta felé tar­tot­tak, ahol a vád­lot­tak­kal szem­ben a közel­ben lévő, és cse­lek­mé­nyü­ket ész­le­lő rend­őrök intézkedtek.

Az elkö­ve­tés­kor 12 éves fiú ren­del­ke­zett a bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben vett belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a három fia­tal­lal szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A 14 és 12 éves fiúk társ­tet­te­sek, a 14 éves lány bűn­se­géd. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság velük szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést alkalmazzon.