Főoldal » Hírek » Több milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott egy pénzintézet hitelkihelyezéseire épülő bűnszervezet - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a 2019. decem­ber­ben ügyé­szi hatás­kör­be vont nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként az ügy­ben a mai napon össze­sen 15 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy házas­pár, saját cégén keresz­tül, több­sé­gi tulaj­do­no­si befo­lyást szer­zett egy pénz­in­té­zet felett, amely­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben jelen­tős össze­gű hitelt vet­tek fel. A pénz­in­té­zet azon­ban már a kez­de­tek­től vesz­te­sé­ge­sen műkö­dött, ezért a pénz­ügyi fel­ügye­let tőke­pót­lás­ra uta­sí­tot­ta a tulaj­do­nos céget, amely azon­ban sem erre, sem pedig a hitel vissza­fi­ze­té­sé­re nem volt képes.

A házas­pár férfi tagja ezért elha­tá­roz­ta, hogy a szük­sé­ges anya­gi for­rá­so­kat a bank saját pénz­esz­kö­ze­i­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val, fik­tív hite­lek kihe­lye­zé­se útján terem­ti elő. Ezt köve­tő­en vádlott-társai - fele­sé­ge, az igaz­ga­tó­sá­gi tagok, vala­mint a hitel­igény­lők - köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, bűn­szer­ve­zet­ként működ­ve, 2012. évben fik­tív hite­le­ket helyez­tek ki, ame­lyek döntő részét - csak­nem 1.500.000.000. Ft-ot - ezután vissza­for­gat­ták a tulaj­do­nos cég­hez, majd azt az elő­írt tőke­pót­lás­ra hasz­nál­ták fel.

Ezen túl­me­nő­en, a vád­lot­tak a pénz­in­té­zet által, befek­te­té­si cél­zat lát­sza­tá­val kül­föl­di bank­szám­lá­ra kihe­lye­zett for­rá­sok­ból több mint 1.700.000.000 Ft-ot a tőke­pót­lást célzó fik­tív hite­lek vissza­fi­ze­té­sé­re fordítottak.

A vád­lot­tak emel­lett 2013. év folya­mán több mint 3.500.000.000,- Ft összeg­ben helyez­tek ki olyan hite­le­ket, ame­lye­ket való­já­ban nagyobb rész­ben a pénz­in­té­zet meg­vá­sár­lá­sá­hoz fel­vett hitel tör­lesz­té­sé­re hasz­nál­tak fel, a fenn­ma­ra­dó résszel pedig saját­juk­ként rendelkeztek.

A fen­ti­e­ken túl­me­nő­en, a vád­lot­tak 2013. év folya­mán - a tőke­pót­lást, illet­ve a hitel­tör­lesz­tést célzó fik­tív hitel­ki­he­lye­zé­se­ken túl­me­nő­en -, továb­bi olyan hite­lek kihe­lye­zé­sé­ről is dön­töt­tek, ame­lyek során vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­get sér­tet­tek, és ezzel továb­bi több mint 2.300.000.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a pénzintézetnek.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügyé­szi hatás­kör­be vont nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, az ügy­ben össze­sen 15 sze­méllyel szem­ben emelt vádat bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ban való veze­tő tiszt­ség­vi­se­lés­től eltil­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.