Főoldal » Hírek » Több millió forintot csalt ki két nő egy idős férfitól - vádemelés - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két 29 éves szen­te­si nő ellen, akik több mint 6 mil­lió forin­tot csal­tak ki idős áldozatuktól.

Az akkor 74 éves buda­pes­ti férfi 2018 ápri­li­sá­ban egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg az egyik nővel, aki­nek a rábe­szé­lé­sé­re Buda­pest­ről Szar­vas­ra uta­zott. A nő szar­va­si házá­ba a férfi érke­zé­sét köve­tő­en több sze­mély érke­zett, akik közül egy férfi meg­em­lí­tet­te, hogy lovak adás­vé­te­lé­vel fog­lal­ko­zik, és egy ló vásár­lá­sá­hoz 150.000 forin­tot kért köl­csön a sér­tet­től. Az idős férfi bele­egye­zett a kérés tel­je­sí­té­sé­be, ennek érde­ké­ben még aznap a nővel és annak három isme­rő­sé­vel Buda­pest­re uta­zott a pén­zért. Az uta­zás során a nő és tár­sai – kihasz­nál­va a sér­tett hiszé­keny­sé­gét – arra bír­ták rá, hogy az ere­de­ti köl­csön­összeg helyett 1 mil­lió forin­tot adjon át részük­re, és azt még aznap este vissza­fi­ze­tik, azon felül adnak neki továb­bi 500.000 forin­tot, azaz 1,5 mil­lió forin­tot fog­nak vissza­ad­ni. A férfi laká­sá­ba csak a nő ment be, aki­nek a sér­tett lóvá­sár­lás cél­já­ból 1 mil­lió forin­tot adott át. A nő a pénz fel­hasz­ná­lá­sa, vala­mint vissza­fi­ze­té­se tekin­te­té­ben - isme­ret­len tár­sa­i­val együtt - téve­dés­be ejtet­te a sér­tet­tet, mivel a pénzt nem akar­ta visszaadni.

A nő ezt köve­tő­en – bár az átvett pénzt nem fizet­te vissza – arra is rávet­te az idős fér­fit, hogy hoz­zá­köl­töz­zön Szar­vas­ra. Ezt meg­elő­ző­en azon­ban arra kérte, adja oda neki a ház­vá­sár­lás­ra fél­re­tett 3 mil­lió forint­ját, azt be fogja fek­tet­ni, majd az így elért vagyon­gya­ra­po­dás­ból később közö­sen fog­nak házat venni. A férfi a nő meg­győ­ző elő­adá­sá­nak és hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en nem kétel­ke­dett az elhang­zot­tak igaz­ság­tar­tal­má­ban, és a közös élet remé­nyé­ben átad­ta neki a fél­re­tett pén­zét, amely­ből 300.000 forin­tot adott vissza neki a nő a Szar­vas­ra tör­té­nő köl­tö­zé­se biz­to­sí­tá­sá­nak céljából.

A nő még 2018. ápri­lis végén mutat­ta be Szar­va­son a sér­tett­nek a másik ter­hel­tet azzal, hogy az 2,5 mil­lió forin­tért elad­ná a házát neki. Az eladó­ként fel­tün­te­tett nő arra kérte a sér­tet­tet, hogy adja köl­csön a ház vétel­árát a házi­gaz­dá­já­nak, amibe a sér­tett bele is egye­zett. A két nő még aznap Buda­pest­re kísér­ték a sér­tet­tet, aki a ház­vá­sár­lás cél­já­ból 2,5 mil­lió forin­tot adott át az eladó­ként bemu­ta­tott nőnek. Tény­le­ge­sen azon­ban sem­mi­lyen ház­el­adás­ról és vásár­lás­ról nem volt szó, az idős fér­fit átverték.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban elsőd­le­ge­sen arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a ter­hel­tek a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je őket. Ellen­ke­ző eset­ben a járá­si ügyész­ség indít­vá­nya vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra irá­nyul, azzal, hogy a bíró­ság mind­két eset­ben köte­lez­ze őket a sér­tett kárá­nak megtérítésére. 

Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.