Főoldal » Hírek » Több milliót szereztek az unokázós csalók - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy férfi és egy nő ellen, akik 2020 nya­rán Pécsett két idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett uno­ká­zós csa­lás­ban vet­tek részt. 

Az idős sér­tet­te­ket 2020 júni­u­sá­ban laká­suk­ban veze­té­kes tele­fon­szá­mu­kon hív­ták fel az Egye­sült Király­ság­ban regiszt­rált tele­fon­szá­mok­ról. A hívó azt állí­tot­ta, hogy a sér­tet­tek fia, illet­ve uno­ká­ja autó­bal­ese­tet szen­ve­dett, így sür­gő­sen pénz­re lenne szük­sé­ge. A hívók magu­kat a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­i­nak is kiad­ták, és úgy kér­ték az idős asszo­nyo­kat, hogy szed­je­nek össze annyi pénzt, illet­ve ékszert, amennyit csak tud­nak és azt adják át az érte kül­dött sze­mély­nek. A sér­tet­tek fél­tet­ték hoz­zá­tar­to­zó­i­kat, és segí­te­ni akar­tak nekik, ezért ele­get tet­tek a kérésnek.

Az elkö­ve­tők az Egye­sült Király­ság­ból tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot azzal a vád­lot­tal, aki vál­lal­ta, hogy juta­lé­kért a sér­tet­tek­től kicsalt pénzt átve­szi, illet­ve ennek érde­ké­ben máso­kat is beszer­vez. A Szé­kes­fe­hér­vár kör­nyé­kén élő férfi 2020. júni­us 25-én és 27-én a tele­fo­non adott útmu­ta­tás­nak meg­fe­le­lő­en a futár­ként beszer­ve­zett fér­fi­ak­kal gép­ko­csi­val Pécs­re uta­zott. A futá­rok keres­ték fel a sér­tet­te­ket, akik­től átvet­ték a borí­ték­ban elhe­lye­zett kész­pénzt, illet­ve ékszereket.

A 2020. júni­us 25. nap­ján kicsalt pénz nagy részét a kap­cso­lat­tar­tó férfi hoz­zá­tar­to­zói más­nap pénz­kül­dő szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel az Egye­sült Király­ság­ba továbbították.

Az elkö­ve­tők az egyik idős sér­tet­től közel más­fél mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő dol­lárt, eurót és forin­tot, a másik­tól több, mint három mil­lió forint érték­ben kész­pénzt és éksze­re­ket csal­tak ki.

A nyo­mo­zás során nem lehe­tett meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy kik hív­ták fel a sértetteket.

A bűn­cse­lek­mény­ben futár­ként részt vevő fér­fi­a­kat a Pécsi Járá­si Ügyész­ség idős sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ami egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A kicsalt pénz továb­bí­tá­sá­ban részt vevő sze­mé­lyek cse­lek­mé­nye pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­nek a bün­te­té­si téte­le öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.