Főoldal » Archív » Több mint egymilliárd forint adót elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A fik­tív szám­lá­zá­son ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­tet egy test­vér­pár működ­tet­te, elle­nük és öt tár­suk ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­sü­ket indítványozza.

A vád­irat sze­rint egy test­vér­pár, egy negy­ven­négy és egy negy­ven­két éves férfi, 2011-től külön­fé­le elekt­ro­ni­kai, műsza­ki és ház­tar­tá­si gépek magyar­or­szá­gi keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott, ame­ri­kai és Seychelles-szigeteki tulaj­do­no­si hát­te­rű cégek kere­té­ben. Annak érde­ké­ben, hogy a tevé­keny­sé­gük után kelet­ke­ző álta­lá­nos for­gal­mi adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get csök­kent­sék, egy szín­lelt szám­lá­zá­si lán­co­la­tot ala­kí­tot­tak ki és működ­tet­tek. A fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó cég­há­ló­zat meg­szer­ve­zé­sét a fia­ta­labb test­vér  tud­tá­val és egyet­ér­té­sé­vel a negy­ven­négy éves férfi irá­nyí­tot­ta, aki ennek érde­ké­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be töb­be­ket bevont, a ter­hel­ti kör így hét főre bővült. Volt köz­tük egy hamis szám­lák lep­le­zé­sé­re is alkal­mas szám­lá­zó prog­ra­mot kifej­lesz­tő infor­ma­ti­kus is. A bűn­szer­ve­zet magyar és szlo­vák cége­ket, Szlo­vá­ki­á­ban bérelt rak­tá­ra­kat hasz­nált, és a költ­ség­ve­tés­nek több mint egy­mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói 2016 már­ci­u­sá­ban akci­ót haj­tot­tak végre, amellyel fel­szá­mol­ták a bűn­szer­ve­ze­tet, majd kiter­jedt és ala­pos nyo­mo­zást foly­tat­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a hét ter­helt ellen vádat emelt a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­ta­kat letöl­ten­dő fegy­ház - és bör­tön­bün­te­té­sek­re, vala­mint tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.