Főoldal » Archív » Több mint két kilogramm marihuánával kereskedtek – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat két letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, akik elfo­gá­suk előtt több mint két kilo­gramm mari­hu­á­nát adtak el. A tör­vény­szék íté­le­tet hozott és az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­két vád­lot­tal szem­ben 6 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. 

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban már beszá­molt (/tobb-mint-ket-kilogramm-marihuanaval-kereskedtek-vademeles/) a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, akik 2018. évben egy tata­bá­nyai kon­di­te­rem­ben egyez­tek meg arról, hogy kábí­tó­szer­rel fog­nak keres­ked­ni.

2018. év máso­dik felé­ben 600 gramm mari­hu­á­nát adott el az egyik férfi a másik­nak, aki azt fogyasz­tók­nak tovább érté­ke­sí­tet­te. 2019. ápri­lis 10-én már három­szo­ro­sá­ra növel­ték a kábí­tó­szer mennyi­sé­gét, így egy tata­bá­nyai alul­já­ró­ban 2200 gramm mari­hu­á­nát adtak át egy­más­nak azért, hogy a kábí­tó­szer a tata­bá­nyai fogyasz­tók­hoz eljus­son. A vevő  a kábí­tó­szert a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba tette. Rövid idő múlva a nyo­mo­zó ható­ság ellen­őriz­te a gép­ko­csit, és a kábí­tó­szert lefog­lal­ta.

Az adás­vé­tel során össze­sen gaz­dát cse­rélt kábí­tó­szer meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 150,25 %-a.

A bün­te­tő ügy­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 2020. júni­us 25-én elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, melyen mind­két vád­lott a bűnös­sé­gét elis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­két vád­lot­tal szem­ben 6 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A tör­vény­szék szin­tén az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész a dön­tést tudo­má­sul vette, mind­két vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.