Főoldal » Archív » Több mint két kilogramm marihuánával kereskedtek – vádemelés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábító­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat két letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, akik több mint két kilo­gramm mari­hu­á­nát adtak el. 

Aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt mindkét férfi letar­tóz­ta­tás­ban van. (https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-maradnak-a-jelentos-mennyisegu-marihuanaval-kereskedo-ferfiak/)

Az ügyész­ség most emelt vádat a két fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a két vád­lott 2018. évben egy tata­bá­nyai kon­di­te­rem­ben egye­zett meg arról, hogy kábí­tó­szer­rel fog­nak keres­ked­ni. 2018. év máso­dik felé­ben 600 gramm mari­hu­á­nát adott el az egyik férfi a másik­nak, aki azt fogyasz­tók­nak tovább érté­ke­sí­tet­te. 2019. ápri­lis 10. nap­ján már három­szo­ro­sá­ra növel­ték a kábí­tó­szer mennyi­sé­gét, így egy tata­bá­nyai alul­já­ró­ban 2200 gramm mari­hu­á­nát adtak át egy­más­nak, azért, hogy a kábí­tó­szer a tata­bá­nyai fogyasz­tók­hoz eljus­son. A vevő a kábí­tó­szert a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba tette. Rövid idő múlva a nyo­mo­zó ható­ság ellen­őriz­te a gép­ko­csit, és a kábí­tó­szert lefoglalta. 

Az adás­vé­tel során össze­sen gaz­dát cse­rélt kábí­tó­szer meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 150,25 %-a.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy a bíró­ság a kábí­tó­szert eladó fér­fit 6 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a kábí­tó­szert vevő fér­fit pedig 6 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je,vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szereket koboz­za el.

Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lottakletar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során hozott hatá­ro­za­tá­ig tart­sa fenn, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.