Főoldal » Archív » Letartóztatásban maradnak a jelentős mennyiségű marihuánával kereskedő férfiak

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a több, mint két kilo­gramm mari­hu­á­na eladá­sát köve­tő­en elfo­gott fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sát indítványozta.

A gyanú sze­rint az egyik férfi 2019. ápri­lis 10-én, 22 óra­kor, egy tata­bá­nyai alul­já­ró­ban 2.200 gramm mari­hu­á­nát adott át tár­sá­nak azért, hogy Tata­bá­nyán tovább­ér­té­ke­sít­se. Meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint az átve­vő férfi az ellen­ér­té­ket a kábí­tó­szer eladá­sát köve­tő­en fizet­te volna meg.

A vevő  a kábí­tó­szert a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba tette. Rövid idő múlva a nyo­mo­zó ható­ság ellen­őriz­te a gép­ko­csit, és a kábí­tó­szert, vala­mint a gép­ko­csi utas­te­ré­ben egy üres ciga­ret­tás doboz­ban lévő 0,7 gramm koka­in tar­tal­mú port lefoglalta.

A nyo­mo­zó ható­ság az eladó tata­bá­nyai laká­sá­ban 88,4 gramm, új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó fehér port is lefog­lalt. Az adás­vé­tel során gaz­dát cse­rélt kábí­tó­szer meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 29,9-szerese.

A jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te öt évtől húsz évig, vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát 2019. ápri­lis 12. nap­ján ren­del­te el, ennek határ­ide­jét leg­utóbb 2020. janu­ár 12. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fennáll.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, így a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, ülé­sen 2020. ápri­lis 12. nap­já­ig meghosszabbította.