Főoldal » Archív » Több mint négy év börtönbüntetés csalás és lopás miatt

Idős­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy negy­ven­ki­lenc éves nő ellen, aki külön­bö­ző ter­mé­ke­ket árul­va fér­kő­zött a sér­tet­tek bizal­má­ba, majd vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el ellenük.

A vád­lott ágy­ne­műk eladá­sá­val fog­lal­ko­zott és így ismer­ke­dett meg idős­ko­rú sértettekkel.

A vád sze­rint 2018 tava­szán, miu­tán az egyik sér­tett­nek eladott három gar­ni­tú­ra ágy­ne­műt, rövid idő múlva ismét meg­ke­res­te a fér­fit, az árut tőle vissza­kér­te, de a kifi­ze­tett pénzt nem adta vissza. Az idős férfi hiszé­keny­sé­gét kihasz­nál­va, felé sze­rel­mi kap­cso­la­tot szín­lelt és később mint­egy 600.000 Ft érték­ben arany éksze­re­ket vásá­rol­ta­tott vele. Majd meg­kér­te, hogy egy autó elő­le­gét helyet­te fizes­se ki. A nő ezután újabb, több, mint 300.000 forin­tot csalt ki a sér­tet­től azzal, hogy kevés volt az elő­leg, végül továb­bi 1 mil­lió forin­tot kért azzal, hogy elve­szí­tik az addi­gi elő­le­get, ha a sér­tett nem ad újabb pénzt. Mivel ekkor a sér­tett­nek már nem volt pénze, köl­csönt vett fel, majd együtt men­tek el az autót kifi­zet­ni, azon­ban azt a vád­lott a saját nevé­re vásá­rol­ta meg. A cse­lek­ménnyel a nő több, mint 2.100.000 Ft kárt oko­zott a sértettnek.

A vád­lott 2018 októ­be­ré­ben Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban kínált ágynemű-garnitúrát egy másik, ugyan­csak idős­ko­rú sér­tett­nek, aki a laká­sá­ba is been­ged­te a nőt a vásár­lás miatt. A vád­lott a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va mint­egy 1,4 mil­lió Ft kész­pénzt lopott el a lakás­ból. A nő ezután néhány nap múlva egy isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val vissza­tért a sér­tett­hez, aki­nek evő­esz­közt kínál­tak meg­vé­tel­re. A férfi abban a hiszem­ben, hogy a koráb­ban tőle ello­pott pénz­ről lesz szó, a vád­lot­tat és tár­sát been­ged­te a lakás­ba, és míg társa a sér­tet­tet szó­val tar­tot­ta, a vád­lott a szo­bá­ba ment, ahon­nan több, mint 2 mil­lió Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás, illet­ve foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, ame­lye­ket a vád­lott üzlet­sze­rű­en köve­tett el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­ban írtak­kal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat, és őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 4 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­te az oko­zott károk megfizetésére.