Főoldal » Hírek » Több óvodást is bántalmazott az óvónő - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az óvó­nő­vel szem­ben, aki fegyel­me­zé­si cél­lal leg­alább 9 óvo­dást bán­tal­ma­zott, volt akit több­ször is.

A vád­irat sze­rint az egyik megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen óvó­nő­ként dol­go­zó vád­lott 2018. és 2021. közöt­ti idő­szak­ban fegyel­me­zé­si cél­lal több gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban nem tett ele­get a neve­lé­se alatt álló kis­ko­rú­ak fel­ügye­le­te, gon­do­zá­sa köré­ben az álta­lá­nos tár­sa­dal­mi fel­fo­gás sze­rin­ti mini­má­lis elvár­ha­tó­ság követelményének.

A nő 5 kis­ko­rút, ami­kor nem fogad­tak szót, indu­la­tos álla­pot­ba kerül­ve több­ször is bán­tal­ma­zott, így volt, akit meg­po­fo­zott, nya­kon ütött, meg­ütött. Továb­bi négy óvo­dást az elkö­ve­tő hason­ló okból leg­alább egy­szer bán­tal­ma­zott. Az ese­tek több­sé­gé­ben a kis­ko­rú­ak lát­ták ami­kor a vád­lott a mási­kat így fegyel­me­zi. A vád­lott cse­lek­mé­nyét kivál­tó okok között sze­re­pelt töb­bek között az, hogy az óvo­dás dülön­gélt a szék­kel, ebéd­lő­asz­tal­nál nevet­gélt, nem figyelt a vád­lott­ra, nem tudott elvé­gez­ni egy fel­ada­tot, bal­la­gá­si pró­bán nem meg­fe­le­lő­en tán­colt vagy mert nem kért főze­lé­ket. Az óvónő cse­lek­mé­nyé­vel több kis­ko­rú testi, értel­mi, erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség a nőt több­rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.