Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Több száz méteren át tolta maga előtt az elütött motorost az ittas traktorvezető-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy sza­bad­szál­lá­si férfi ellen, aki 2018. decem­ber 15-én este Sza­bad­szál­lá­son egy trak­tort vezet­ve az ittas­sá­ga miatt elütött és maga előtt tolt egy moto­rost, aki egy hét­tel később a kór­ház­ban meg­halt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. decem­ber 15-én este Sza­bad­szál­lás lakott terü­le­tén itta­san veze­tett egy mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tót, ami után egy eke mun­ka­gép volt kap­csol­va. A köz­vi­lá­gí­tás műkö­dött, de a látá­si viszo­nyok kor­lá­to­zot­tak vol­tak, az asz­fal­to­zott úttest sima volt és havas.

A vád­lott az ittas­sá­ga miatt figyel­met­len volt, ezért a mint­egy 35-40 km/h sebes­ség­gel a trak­tor első részé­vel neki­üt­kö­zött egy segéd­mo­to­ros kerék­pár hátsó részé­nek. A motort veze­tő férfi a vád­lot­tal azo­nos irány­ban, sza­bá­lyo­san haladt. Az ütkö­zés miatt a segéd­mo­to­ros kerék­pár a bal olda­lá­ra dőlt. A vád­lott azon­ban az ittas­sá­ga miatt az ütkö­zést nem vette észre és a moto­rost a jár­mű­vel együtt több száz méter hosszan tolta maga előtt. A vád­lott akkor állt meg, ami­kor arra járó hely­bé­li­ek szól­tak neki. A vád­lott veze­tői enge­dé­lyét a kiér­ke­ző rend­őrök a hely­szí­nen elvet­ték.

Az ittas vád­lott által oko­zott bal­eset miatt az elütött moto­ros test­szer­te súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük soro­zat bor­da­tö­rést szen­ve­dett. A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de az orvo­si keze­lés elle­né­re egy hét­tel később vér­mér­ge­zés­ben meg­halt.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt már bün­te­tett vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell til­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.