Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Több tízezer csirkét csaltak ki - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik több tíz­ezer csir­két ren­del­tek meg, azon­ban a vétel­árat nem fizet­ték ki.

 A vád­lot­tak csir­ke­te­nyész­tés­sel és érté­ke­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tői voltak.

2019 őszén a tár­sa­ság rossz gaz­da­sá­gi hely­zet­ben volt, ezért a veze­tők elha­tá­roz­ták, hogy a velük szer­ző­dő vál­lal­ko­zá­so­kat, csa­lá­di gaz­dál­ko­dó­kat meg­té­vesz­tik ren­de­lé­se­ik során, hogy ezzel bevé­tel­hez jussanak.

A két vád­lott a cégük nevé­ben ter­me­lé­si szer­ző­dé­se­ket kötött vágás­érett csir­kék leszál­lí­tá­sá­ra külön­bö­ző tenyésztőkkel.

2019 novem­be­re és decem­be­re között 9 gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­tól ren­del­tek több tíz­ezer vágás­érett csir­két, melyek vétel­árát nem fizet­ték meg.

A két vád­lott a tár­sa­sá­guk nevé­ben 2 – 12 mil­lió forint összeg­gel csap­ta be az egyes gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat és össze­sen több, mint 45 mil­lió forint jog­ta­lan haszon­ra tet­tek szert.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2–8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.