Főoldal » Hírek » Több tízezer, kiskorúakról készült pornográf videót és képet tárolt egy férfi - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki­nél 2019 őszén több ezer, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt fog­lalt le a nyo­mo­zó hatóság.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­ban egy vide­ó­meg­osz­tó olda­lon a nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tett három video­fel­vé­telt, melye­ken 18. élet­évü­ket be nem töl­tött sze­mé­lyek végez­nek sze­xu­á­lis cselekményeket.

Az elkö­ve­tő sze­ge­di laká­sán a rend­őrök a lefog­lalt DVD-lemezek, egyéb adat­hor­do­zók és asz­ta­li szá­mí­tó­gép átvizs­gá­lá­sá­val több tíz­ezer, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf kép­fel­vé­telt és vide­ót azo­no­sí­tot­tak. A meg­osz­tott vide­ók, vala­mint a férfi bir­to­ká­ban lévő vide­ók és fotók por­nog­ráf fel­vé­te­lek vol­tak, ame­lyek a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrázolták.

A járá­si ügyész­ség 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel átadá­sá­val és hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel, vala­mint por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a férfit.

A nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tás, majd bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló, a vád­eme­lés­kor sza­bad­lá­bon véde­ke­ző elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.