Főoldal » Archív » Többször börtönőrökre támadt - vádemelés

A tizen­ki­lenc éves, más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi a vád sze­rint három külön­bö­ző alka­lom­mal táma­dott büntetés-végrehajtási őrre, és ezen túl­me­nő­en két másik fog­va­tar­tot­tat is bántalmazott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az elkö­ve­tés ide­jén más bün­te­tő ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt a Fővá­ro­si Büntetés-végrehajtás Intézetben.

A vád­lott 2015. május 07-én a büntetés-végrehajtási inté­zet für­dő­jé­ben egy tár­sá­val együtt, elő­ze­tes szó­vál­tás után, több­ször ököl­lel meg­ütött egy másik fog­va­tar­tot­tat, majd az üté­sek miatt föld­re került sér­tet­tet több alka­lom­mal megrúgták.

A vád­lott egy hónap­pal később a zár­ka­tár­sá­val kez­dett vere­ked­ni, őt is ököl­lel ütöt­te a fején és a tes­tén. Az őrök ész­lel­ték a bán­tal­ma­zást, ezért fel­szó­lí­tot­ták, hogy azt hagy­ja abba, és nyújt­sa ki a kezét a zár­ká­ból a bilin­cse­lés­hez. A vád­lott nem enge­del­mes­ke­dett, ezért az őrök vele szem­ben kény­sze­rí­tő esz­közt alkal­maz­tak, majd a zár­ká­ból kikí­sér­ték. A vád­lott ennek során tovább­ra is erő­sza­kos és agresszív volt, folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta és fenye­get­te az őrö­ket, vala­mint rug­dos­ni pró­bál­ta őket. Ennek során az egyik bv. törzs­őr­mes­tert a lép­cső­ház falá­nak lökte, míg egy másik őrnek meg­rúg­ta a karját.

A vád­lott ezen ese­tet köve­tő­en még két másik alka­lom­mal táma­dott meg büntetés-végrehajtási őrt az inté­zet­ben, egyi­kü­ket 2015. szep­tem­ber 05-én kísé­rés köz­ben ütöt­te meg ököl­lel a fején.

A másik eset 2016. júni­us 20-án tör­tént, akkor a büntetés-végrehajtási inté­zet für­dő­he­lyi­sé­gé­ben szin­tén ököl­lel arcon ütött egy szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő bv. főtörzsőrmestert.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben három rend­be­li hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint három rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A tizen­ki­lemc éves fér­fi­val - és fia­tal­ko­rú test­vé­ré­vel - szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség pár hónap­pal ezelőtt szin­tén büntetés-végrehajtási őrök sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a fenti ügyek egye­sí­té­sét, amely indít­vány­nak a bíró­ság helyt adott.