Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Többször „elkötötte” főbérlője autóját-a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 22 éves férfi két hete bérelt szo­bát a sér­tet­től, mikor a sér­tett autó­ját három­szor is elvit­te és hasz­nál­ta - a sér­tett tudta nél­kül. A kul­csot mind­annyi­szor a kony­ha­asz­tal­ról vette el.

 A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott 2020 ápri­li­sá­nak köze­pé­től bérelt szo­bát a sér­tet­től. Május 2. és 4. között az elkö­ve­tő a kony­há­ból három­szor is elvet­te a sér­tett autó­já­nak kul­csa­it és hasz­nál­ta az autót a sér­tett tudta nél­kül. Körül­be­lül 10.000 forint érték­ben hasz­nált el üzem­anya­got.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyét – kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt – kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el. Az ügy­ben a moson­ma­gyar­óvá­ri rend­őrök jár­tak el.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Az ügy­ben a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.