Főoldal » Archív » Tojást akart rabolni a fiatalkorú fiú

Rab­lás minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a 16 éves ráp­ol­ti fiút, aki egy idős nőt meg­ölés­sel fenye­get­ve két tojást akart megszerezni.

A vád­irat lénye­ge sze­rint, a fia­tal­ko­rú fiú idén augusz­tus köze­pén egyik nap a roko­na ubor­ka­föld­jén dol­go­zott és köz­ben több pohár szil­va­pá­lin­kát is elfo­gyasz­tott. A munka végez­té­vel bemá­szott a szom­széd­ban lakó 80 éves néni udva­rá­ra, aki­től tojást kért azzal, hogy ha nem ad neki, akkor meg­öli. A sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja el az udvart, aki a kerí­té­sen keresz­tül távo­zott is, de néhány perc múlva vissza­tért. Ekkor már egy 80 cm hosszú­sá­gú lécet tar­tott a kezé­ben, és ismét fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adjon neki tojást.

Az idős néni ekkor sem tel­je­sí­tet­te a vád­lott köve­te­lé­sét, sőt közöl­te, hogy hívni fogja a rend­őr­sé­get. A vád­lott erre fel­ha­gyott cse­lek­mé­nyé­vel, és elhagy­ta a helyszínt.

A még bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben az ügyész azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést alkal­maz­zon. A 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel élve, az ügyész három év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indít­vá­nyo­zott arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tenne. Ha a bíró­ság elfo­gad­ja a beis­me­rést, arra sincs szük­ség, hogy a sér­tet­tet meg­idéz­zék a tárgyalásra.

Az ügy­ben a Máté­szal­kai Járás­bí­ró­ság fog íté­le­tet hozni.