Főoldal » Hírek » Továbbra is bűncselekmény rendőrök felé füstgránátot hajítani - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­hív­ja a gyü­le­ke­zé­si jog kere­té­ben demonst­rá­ci­ón részt venni szán­dé­ko­zók figyel­mét arra, hogy tovább­ra is hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak a fel­ada­tu­kat ellá­tó rend­őrök felé füst­grá­ná­tot dobni, ahogy a köz­te­rü­le­ten tar­tóz­ko­dó civi­lek felé füst­grá­nát haji­gá­lá­sa sem tar­to­zik a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­ga köré­be, hanem garáz­da­ság­nak minő­sül.

Ezzel ellen­té­tes állás­pon­tot a közel­múlt­ban egyet­len, nem jog­erős bírói dön­tés fogal­ma­zott meg, ami nem egye­zik az álta­lá­nos bíró­sá­gi gya­kor­lat­tal, és amellyel szem­ben az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A tel­jes­ség igé­nye nél­kül hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­sza­kot való­sít meg a gyü­le­ke­zés során tár­gyak dobá­lá­sa a rend­őrök­re, vagy rend­őrök felé, a rend­őr meg­üté­se, meg­rú­gá­sa, meg­lö­ké­se, külön­bö­ző tár­gyak­kal való fenye­ge­té­se, más tün­te­tők szán­dé­kos ráto­lá­sa a rend­őr­sor­fal­ra, vagy­is min­den olyan erő­sza­kos vagy fenye­ge­tő maga­tar­tás, amely a rend­őr­ség fel­ada­tá­nak ellá­tá­sát aka­dá­lyoz­za.

Magyar­or­szág tör­vé­nyei min­den­ki szá­má­ra biz­to­sít­ják a békés véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gát, a gyü­le­ke­zé­si jogot azon­ban nem lehet bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re hasz­nál­ni.