Főoldal » Hírek » Továbbra is indokolt a mélykúti kábítószer-terjesztők letartóztatása - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és nőnek a továb­bi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket az ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a mély­kú­ti férfi és nő 2017. évtől kez­dő­dő­en a fia­tal­ko­rú gyer­me­két is bevon­va Mély­kú­ton fel­nőt­tek­nek és kis­ko­rú­ak­nak exta­sy tab­let­tát, kris­tályt és her­bált árult. A férfi az ebből szár­ma­zó pénz­összeg lep­le­zé­se cél­já­ból ingat­la­no­kat vásá­rolt és gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is ala­pí­tott. Olyan eset is meg­tör­tént, hogy a férfi annak érde­ké­ben, hogy több vásár­ló­juk legyen, a részé­re mun­kát végző sze­mé­lyek egy részét nem pénz­zel, hanem bódí­tó hatá­sú anya­gok­kal fizet­te ki.

Az első­fo­kú eljá­rás jelen­leg a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folyik, és miu­tán a férfi és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak a tar­ta­ma a vád­eme­lést köve­tő­en az egy évet meg­ha­lad­ta, a tör­vény­szék kez­de­mé­nyez­te a kény­szer­in­téz­ke­dés felülvizsgálatát.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az 5 évtől 25 évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett cse­lek­mé­nyek­re figye­lem­mel mind­két sze­méllyel szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint bün­te­tett elő­éle­tük­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszélye.

Miu­tán a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés oka­i­ban nem tör­tént vál­to­zás, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a férfi és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak a fenn­tar­tá­sá­ra tett indít­ványt, mely­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.